Co z tego, że [...] – Ika1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ika1994 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Co z te­go, że pog­ry­ziona przez komary...
Co z te­go, że niewyspana...
Co z te­go, jeśli spędziła os­tatni wieczór przy og­nisku, z przy­jaciółmi, których być może już nig­dy nie zobaczy...

--------------------------------------------------------
chodzi tu o to (dla tych co nie ro­zumieją) że ci przy­jaciele niedługo się roz­jadą, każdy w swoją stronę i naj­praw­do­podob­niej już się nie spot­kają w tym sa­mym składzie

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 lipca 2010, 11:00

Bo ja wiem czy tyl­ko o gim­nazjum chodzi.
U mnie na przykład, dro­gi ro­zeszły się całko­wicie.
Je­den wy­jechał na stu­dia, dru­gi się przep­ro­wadził, trze­ci wyb­rał się do szkoły śred­niej, a ja na­pawam się pięknem in­ne­go kra­ju.
I to w ciągu jed­nych je­dynych wa­kac­ji.
Ale jed­ne­go nam nikt nie od­bie­rze. Wspom­nień ;) 

Oczy­wiście jest to praw­da ;D Tym­bar­dziej dla osób, które wyszły z gim­nazjum i każdy idzie do in­nej szkoły ;) 

Trze­ba mieć nadzieję, ona nig­dy nie zawodzi. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

rewers

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]