Co można porównać do [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 15 opinii.

Co można porównać do wyt­rzy­małos­ci, cier­pli­wości?
Tort, jest bar­dzo blis­ko.
Można kroić dzielić od­su­wać od­wle­kać obyć się nie myśleć uciekać mieć cze­kać na ko­niec trak­to­wać be­zemoc­jo­nal­nie.

myśl • 20 maja 2018, 20:59

pa 

Nie to tec­jno­logia która jeszcze nie weszła na ry­nek ale widzę że się orien­tu­jesz. Ja zu­pel­nie nie. Mam in­ne priory­tety.
Miłego wieczoru. 

mam tak z te­lefo­nem, mówię do niego a on wyszu­kuje to co chce przez goog­le
pew­nie miałaś na myśli coś bar­dziej zaawan­so­wane­go ale jak dla mnie to tyl­ko in­ny sposób prze­kazy­wania tych sa­mych in­formac­ji

jak in­te­ligen­tny dom al­bo coś w ten deseń 

a słyszałeś o kom­pu­terze do które­go sie mówi a on przet­warza da­ne i wy­konu­je pracę? 

pre­zer­wa­tywy w spre­ju miały być zwięzłą ri­pos­ta na "in­westo­wanie w no­we techno­logię"
ja­koś ciężko mi było posłużyć się in­nym przykładem 

tak oczy­wis­cie to kiep­ski te­mat miałam na myśli twój wcześniej­szy kurs, ale nie kłopocz sie z tym ta­ka luźna chmu­ra nad moją glo­wa. tez mi sie nie chce, 

zro­biłem na of­ftop turn off
zacząłem no­wy po prostu

nie chce mi się ga­dać o jur­nych chłopach z pta­kami psa­mi i czymś tam
ta­kie quasi-sex-gad­ki - nudzi mnie to 

Na of­fto­pie też zmieniałeś temat. 

żółwie są wyt­rzy­małe i cier­pli­we - chy­ba jed­nak myślę 

Nic. Prze­cież ty nie myślisz o myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 13:37szpiek do­dał no­wy tek­st Dzięki po­rażkom wiemy, co [...]

dzisiaj, 13:29carolyna sko­men­to­wał tek­st Adagio

dzisiaj, 13:19carolyna do­dał no­wy tek­st Rankor

dzisiaj, 13:16Cris sko­men­to­wał tek­st Nie każde­mu można zaufać, [...]

dzisiaj, 13:13Cris sko­men­to­wał tek­st Nie wszys­tko co na [...]

dzisiaj, 13:11Cris sko­men­to­wał tek­st *** Do snu

dzisiaj, 13:10Cris sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

dzisiaj, 12:58carolyna sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 12:56carolyna sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

dzisiaj, 12:55carolyna sko­men­to­wał tek­st spiżarnia