Co można porównać do [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 15 opinii.

Co można porównać do wyt­rzy­małos­ci, cier­pli­wości?
Tort, jest bar­dzo blis­ko.
Można kroić dzielić od­su­wać od­wle­kać obyć się nie myśleć uciekać mieć cze­kać na ko­niec trak­to­wać be­zemoc­jo­nal­nie.

myśl • 20 maja 2018, 20:59

pa 

Nie to tec­jno­logia która jeszcze nie weszła na ry­nek ale widzę że się orien­tu­jesz. Ja zu­pel­nie nie. Mam in­ne priory­tety.
Miłego wieczoru. 

mam tak z te­lefo­nem, mówię do niego a on wyszu­kuje to co chce przez goog­le
pew­nie miałaś na myśli coś bar­dziej zaawan­so­wane­go ale jak dla mnie to tyl­ko in­ny sposób prze­kazy­wania tych sa­mych in­formac­ji

jak in­te­ligen­tny dom al­bo coś w ten deseń 

a słyszałeś o kom­pu­terze do które­go sie mówi a on przet­warza da­ne i wy­konu­je pracę? 

pre­zer­wa­tywy w spre­ju miały być zwięzłą ri­pos­ta na "in­westo­wanie w no­we techno­logię"
ja­koś ciężko mi było posłużyć się in­nym przykładem 

tak oczy­wis­cie to kiep­ski te­mat miałam na myśli twój wcześniej­szy kurs, ale nie kłopocz sie z tym ta­ka luźna chmu­ra nad moją glo­wa. tez mi sie nie chce, 

zro­biłem na of­ftop turn off
zacząłem no­wy po prostu

nie chce mi się ga­dać o jur­nych chłopach z pta­kami psa­mi i czymś tam
ta­kie quasi-sex-gad­ki - nudzi mnie to 

Na of­fto­pie też zmieniałeś temat. 

żółwie są wyt­rzy­małe i cier­pli­we - chy­ba jed­nak myślę 

Nic. Prze­cież ty nie myślisz o myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]