Co można porównać do [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 15 opinii.

Co można porównać do wyt­rzy­małos­ci, cier­pli­wości?
Tort, jest bar­dzo blis­ko.
Można kroić dzielić od­su­wać od­wle­kać obyć się nie myśleć uciekać mieć cze­kać na ko­niec trak­to­wać be­zemoc­jo­nal­nie.

myśl • 20 maja 2018, 20:59

pa 

Nie to tec­jno­logia która jeszcze nie weszła na ry­nek ale widzę że się orien­tu­jesz. Ja zu­pel­nie nie. Mam in­ne priory­tety.
Miłego wieczoru. 

mam tak z te­lefo­nem, mówię do niego a on wyszu­kuje to co chce przez goog­le
pew­nie miałaś na myśli coś bar­dziej zaawan­so­wane­go ale jak dla mnie to tyl­ko in­ny sposób prze­kazy­wania tych sa­mych in­formac­ji

jak in­te­ligen­tny dom al­bo coś w ten deseń 

a słyszałeś o kom­pu­terze do które­go sie mówi a on przet­warza da­ne i wy­konu­je pracę? 

pre­zer­wa­tywy w spre­ju miały być zwięzłą ri­pos­ta na "in­westo­wanie w no­we techno­logię"
ja­koś ciężko mi było posłużyć się in­nym przykładem 

tak oczy­wis­cie to kiep­ski te­mat miałam na myśli twój wcześniej­szy kurs, ale nie kłopocz sie z tym ta­ka luźna chmu­ra nad moją glo­wa. tez mi sie nie chce, 

zro­biłem na of­ftop turn off
zacząłem no­wy po prostu

nie chce mi się ga­dać o jur­nych chłopach z pta­kami psa­mi i czymś tam
ta­kie quasi-sex-gad­ki - nudzi mnie to 

Na of­fto­pie też zmieniałeś temat. 

żółwie są wyt­rzy­małe i cier­pli­we - chy­ba jed­nak myślę 

Nic. Prze­cież ty nie myślisz o myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne