co można dać komuś [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 21 opinii.

co można dać ko­muś
kto żył na kre­dyt lichwiar­ski
pos­ta­wiony na ostatnią
kosą znaczoną kartę...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2019, 19:07

Je­den Eden :D 

no masz ! ! raj, raj­skie, raj­sto­py, raj­tar...no już się ugo­towałam :D:P 

Wie­działem, że Ci się spo­doba. :D 

Jeszcze le­piej ha ha :D 

Z wi­dokiem na raj. :)) 

Niebo ?? daj spokój, ja­kie niebo. To już baj­ka dla naiw­nych he he 

To nie tak, to szlachet­ne poz­wo­lić ko­muś wyb­rać, na­wet źle, na­wet za cenę włas­ne­go szczęścia.
Ta­ka oso­ba zasługu­je na coś lep­sze­go, niż życie z kimś, kto jej nie kocha...
zaw­sze w re­zer­wie po­zos­ta­je niebo... może jest całkiem blis­ko, na­wet obok, tyl­ko te oczy pat­rzyły w inną stronę...
Poz­dra­wiam. :)) 

Dokład­nie, ona z kim in­nym, on z inną, ku­lawe, jak cho­lera...ale są ta­cy co tyl­ko na ta­kie zasługują ;) 

Tak, z próżne­go, to na­wet Sa­lomon na pochyłe drze­wo... czy ja­koś tak to le­ciało?... ;)
Tyl­ko można być nie­szczęśli­wie za­kocha­nym, dać kocha­nej oso­bie szczęście, mi­mo że włas­ne ska­zane jest na 
po­rażkę... Wiem, wiem, można cie­szyć się, że ona, czy on, jest szczęśli­wy z kimś in­nym, ale to ku­lawe szczęście. ;)
Miłego dnia :)) 

Cóż, og­romna większość wie­rzy w życie po życiu dla­tego się poświęca, dru­ga połowa ro­bi to bo ma ta­kie mo­rale, a naj­bar­dziej szczęśli­wi są ci którzy nie ro­bią nic na siłę. Mam taką fi­lozo­fię, że tyl­ko szczęśli­wy człowiek może dać szczęście in­nym.
Poz­dro Smo­ku :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]