co można dać komuś [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 21 opinii.

co można dać ko­muś
kto żył na kre­dyt lichwiar­ski
pos­ta­wiony na ostatnią
kosą znaczoną kartę...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2019, 19:07

Je­den Eden :D 

no masz ! ! raj, raj­skie, raj­sto­py, raj­tar...no już się ugo­towałam :D:P 

Wie­działem, że Ci się spo­doba. :D 

Jeszcze le­piej ha ha :D 

Z wi­dokiem na raj. :)) 

Niebo ?? daj spokój, ja­kie niebo. To już baj­ka dla naiw­nych he he 

To nie tak, to szlachet­ne poz­wo­lić ko­muś wyb­rać, na­wet źle, na­wet za cenę włas­ne­go szczęścia.
Ta­ka oso­ba zasługu­je na coś lep­sze­go, niż życie z kimś, kto jej nie kocha...
zaw­sze w re­zer­wie po­zos­ta­je niebo... może jest całkiem blis­ko, na­wet obok, tyl­ko te oczy pat­rzyły w inną stronę...
Poz­dra­wiam. :)) 

Dokład­nie, ona z kim in­nym, on z inną, ku­lawe, jak cho­lera...ale są ta­cy co tyl­ko na ta­kie zasługują ;) 

Tak, z próżne­go, to na­wet Sa­lomon na pochyłe drze­wo... czy ja­koś tak to le­ciało?... ;)
Tyl­ko można być nie­szczęśli­wie za­kocha­nym, dać kocha­nej oso­bie szczęście, mi­mo że włas­ne ska­zane jest na 
po­rażkę... Wiem, wiem, można cie­szyć się, że ona, czy on, jest szczęśli­wy z kimś in­nym, ale to ku­lawe szczęście. ;)
Miłego dnia :)) 

Cóż, og­romna większość wie­rzy w życie po życiu dla­tego się poświęca, dru­ga połowa ro­bi to bo ma ta­kie mo­rale, a naj­bar­dziej szczęśli­wi są ci którzy nie ro­bią nic na siłę. Mam taką fi­lozo­fię, że tyl­ko szczęśli­wy człowiek może dać szczęście in­nym.
Poz­dro Smo­ku :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]