co można dać komuś [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 21 opinii.

co można dać ko­muś
kto żył na kre­dyt lichwiar­ski
pos­ta­wiony na ostatnią
kosą znaczoną kartę...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2019, 19:07

Tak, tyl­ko py­tanie, czy to zły wybór, czy to rzeczy­wiście zła karta?
Jeśli poświęca­my włas­ne zdro­wie, życie dla in­nej oso­by, to szlachet­ne, piękne... choć cza­sem poz­ba­wione wy­daje się sen­su, to spe­cyficzny rodzaj sa­mobójstwa, sa­mobójstwa z miłości...
Miłego wie­czor­ku. :)) 

cóż...pos­ta­wić na dob­ra kartę to szczęście ...
błędne de­cyz­je mszczą bez­li­tośnie .. 

W tej nie ma, zde­mas­ko­wałaś mnie. :)
Ta jest o kimś, kto pos­ta­wił swo­je życie na złą kartę, choć to wybór szlachet­ny, często ser­cem sterowany.
Dob­rej no­cy. :)) 

Mam na myśli wy­rok śmier­ci.
Klap­ki na oczach to zu­pełnie in­na sprawa.
Myślę, że w Two­jej myśli nie ma ana­logii do kla­pek. Jak są pop­roszę o wy­jaśnienie.

Dob­re­go wie­czo­ru i no­cy Ar­turze :-))) 

Ela,
Masz na myśli osobę, która w lu­tym w klap­kach? ;)
Zaszkodzić zaw­sze może, tyl­ko trud­no to so­bie wyob­ra­zić. :)
Dzień dob­ru :)))

Madź,
wiesz, nie wiem, czy wiem, o czym mówisz, ale jest szan­sa, że nikt się nie do­wie. :D
Poz­dra­wiam. :))) 

tak, to był Twój naj­lep­szy ko­men­tarz, po­zos­ta­wiam bez komentarza:) 

Taaa... Te­mu, to już nic nie po­może i nie zaszkodzi...

Dob­rej no­cy :-))) 

Ela, ten ktoś te­go nie przyj­mie, nicze­go nie prag­nie...
Ale może powinien.
To­bie także, a w ogóle faj­nie o klap­kach na­pisałaś. :)) 

Dob­re­go wie­czo­ru :-))) 

Wy­razy współczu­cia i od­puszcze­nie... :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]