co każe kwiatom przywdziewać [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 8 opinii.

co każe kwiatom przyw­dziewać ar­cydzieła malowane?
co mo­tylom układać na skrzydłach cu­dow­ne mozaiki?
co słowi­kom z nut rzeźbić mis­terne koronki?
miłość?
nie
raczej za nią tęsknota
może ona też jest potrzebna
by świat był choć trochę mil­szy dla oka

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2018, 20:08

Pięknie dziękuję. :)) 

- pięknie przyo­dziane słowa
:)) 

Bar­dzo dziękuję za ciepłe słowa.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Na pew­no tez jest pot­rzeb­na, jest pew­ne­go rodza­ju nadzieją, w tym niekiedy bez­dusznym świecie 

I te­raz przez Ciebie mam... przedświąteczne wy­pieki. ;)
Dzięki.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Wi­tam :))

Za­pachniało poezją... ład­nie! :) 

Pozdrawiam 

Po­dob­no to głód każe nam się ruszać, a bez­ruch kończy się śmier­cią. Cieka­wy ek­spe­ryment przep­ro­wadził John B. Calhoun... na myszach, ale czy aż tak bar­dzo się od nich różni­my? ;)
Dzięki za in­te­resujący komentarz.
Poz­dra­wiam. :) 

Może ta pot­rze­ba piękna, pot­rze­ba ut­rwa­lenia wspom­nień którą prag­niemy zacho­wać, prag­niemy jej uwodzi­ciel­skiego za­pachu - zmo­tywo­wani tym głodem aby godzi­nie wal­cze­nia w kuchni osiągnąć ten stan za­raz po obiedzie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]

wczoraj, 23:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]