Chwila może być cenniejsza [...] – marzkaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marzkaaa — zgromadziliśmy 10 opinii.

Chwi­la może być cen­niej­sza od całego dnia, miesiąca, ro­ku. Chwi­la to ona, jej ma­gia, może od­mienić całe życie...

myśl
zebrała 116 fiszek • 23 czerwca 2010, 22:11

Row­nież uważam , że w tych naj­pros­tszych słoowach możemy od­kryć naj­więcej praw­dy i sen­su . :) Prze­cież nie każdy z nas mys­li tak sam i wy­raża wszys­tko iden­tycznie. I to jest własnie [...] — czytaj całość

Ale myśl nie mu­si być ta­ka wspa­niała i ub­ra­na w niewiado­mo ja­kie słowa. Cza­sami te pros­te myśli są naj­piękniej­sze. Aku­rat ta ma swoją ma­gię i jest praw­dzi­wa. Nikt nie ma zaw­sze cu­dow­nych myśli, nikt...
Mnie oso­biście się bar­dzo podoba.

Poz­dra­wiam ciepło ;) 

Praw­da, w jed­nej chwi­li można zos­tać mi­lione­rem jak dziadek z bab­cią wpadną pod po­ciąg al­bo można sa­memu wpaść pod tram­waj, uśmiechów -) u mnie na sa­mo dno 

"może i ta myśl nie jest ge­nial­na ale nie wszys­tkie ta­kie być muszą..."

~po­wie­działo 400 ludzi na cy­taty.in­fo, do­dających swój tekst..
litości. 

nie chodziło mi o coś aż tak rażącego
może i ta myśl nie jest ge­nial­na ale nie wszys­tkie ta­kie być muszą...
myśl ma swo­je przesłanie może i zaw­ra­ca uwagę na to cze­go tak często zdarza się nie do­ceniać...
Pozdrawiam 

czy­li co? twórzmy shit, bo jest praw­dzi­wy ? np.
"miłość jest cu­dow­na".. i co? naz­wijmy to ge­niu­szem?
Proszę Cię.. 

ale czy to że jest (załóżmy) ba­nal­na nie oz­nacza że jest prawdziwa? 

ludzie ku­pują tą myśl bo jest strasznie ba­nal­na.. eh. 

tak święta rac­ja.
poz­dra­wiam :) 

Tak, bo chwi­la jest magią...
Ba ma­gia jest za­war­ta w chwili... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marie

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]