Chcę być rozumny, Chcę szukać [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 9 opinii.

Chcę być rozumny,
Chcę szu­kać Boga,
Może mnie zobaczy.

in­sp. Psalm 53 3-5

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 kwietnia 2017, 14:43

na­wet his­te­ryk po­robi za błaz­na, gdy mu na to poz­wa­lają leki.. 

Ma­rian­no dro­ga ja to pi­kuś, ale pradziad był kom­tu­rem w Mal­borku ! A Ty pew­nie jes­teś praw­nuczką Ju­ran­da. Ha! Tyl­ko los Cię zep­chnął na pe­ryfe­ria his­to­rii i życia. I cze­kasz na księdza, który Cię cmo­konie i obudzusz się Da­nuśką. Wy­bierasz dwie msze na po­jed­na­nie czy 2 na­gie mie­cze przed bitwą na śmie­szności i szyderstwa. 

nie mów do mnie Mańka!!!
na Twoim miej­scu , swoim również, pra­cowałabym i...klęczała w ogrodzie... 

Mańka do­piero wstałem z ko­lan, ale co ro­biłem nie powiem. 

Na­ja, dla wielo­lico­wych nie dys­po­nuję cza­sem, zatem
grzecznie i krótko, a na­wet nies­krom­nie: od*pier* dol się od człowieka, który ura­tował życie trzem oso­bom, raz ry­zykując włas­nym, a ura­towa­nych roślin i zwierząt nie liczę. Nicze­go nie liczę. Kocham i wal­czę o każde życie. Miłego. 

Ma­rian­no... !!!

Zap­rzes­tań proszę Ko­bieto te­mu wy­lewa­niu ja­du...
To nie po­le bit­wy, tyl­ko por­tal literacki.
Masz ja­kieś wyob­rażenie o pi­sanych przez Użyt­kowników tek­stach, ich in­spi­rac­jach, mo­tywac­jach, to­warzyszących te­mu uczu­ciach. Ale to tyl­ko wyobrażenia...
Mdli mnie [...] — czytaj całość

chciałam uzu­pełnić wcześniej­szą opi­nię, nie zdążyłam.

Psal­my zos­taw w spo­koju. Masz o nich bla­de pojęcie, za­tem nie szarżuj chłopie.
Możesz nab­rać wielu. Mnie pośród nich nie ma.
I Bo­gu dziękuj, że więcej nie napisałam.

A te­raz uklęknij, warto...

Życzę Ci miłego i owoc­ne­go w ref­lek­sje nad sobą po­połud­nia. Pa. 

dno

nie lu­bię szy­derców, a Ty zaw­sze nim byłeś
dla Ciebie to wy­god­na cho­roba, wręcz broń, którą niszczysz.
Które­goś dnia ko­goś zabijesz...

czy będziesz tańczył, czy też uraczysz nas ko­lej­nym ckli­wym tek­stem, w który dur­nie uwierzą.
P.S. Cieszę się, że nie pra­cujesz już w policji...
O mi­licję nie pytam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:59szpiek sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 20:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:24olka1010 do­dał no­wy tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

dzisiaj, 19:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nic nam nie zro­bią, [...]

dzisiaj, 17:58róż li­la sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 17:46szpiek sko­men­to­wał tek­st Minister An­tek

dzisiaj, 17:05filutka sko­men­to­wał tek­st Ciekawe, czy w niebie [...]

dzisiaj, 17:00IKON sko­men­to­wał tek­st Czasami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, [...]