Bywa tak, że wcale [...] – sweet_aga

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sweet_aga — zgromadziliśmy 0 opinii.

By­wa tak, że wca­le nie dos­ta­jemy za mało.
My z góry ocze­kuje­my więcej, nie pot­ra­fiąc dos­trzec doczes­ne­go dob­ra.
I jak ty chcesz się cie­szyć życiem?
Nig­dy nie dos­ta­niesz dokład­nie te­go, cze­go chcesz.
A po­wodów do ra­dości jest bar­dzo dużo. Na przykład dzi­siej­szy dzień. Cze­mu zos­tał da­ny właśnie to­bie, ma­rudzące­mu i nie widzące­mu sen­su życia człowieko­wi?
Ktoś mu­siał stra­cić życie, abyś ty mógł tu da­lej być.
Zas­tanów się, ile lat ta oso­ba mogła przed sobą mieć.
A ty, nie zro­bisz już nic?

myśl • 13 października 2011, 18:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43danioł sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

dzisiaj, 08:42danioł sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:33cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:32cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Samotność jest za­gubioną przez [...]

dzisiaj, 08:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]