Bywa tak, że wcale [...] – sweet_aga

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sweet_aga — zgromadziliśmy 0 opinii.

By­wa tak, że wca­le nie dos­ta­jemy za mało.
My z góry ocze­kuje­my więcej, nie pot­ra­fiąc dos­trzec doczes­ne­go dob­ra.
I jak ty chcesz się cie­szyć życiem?
Nig­dy nie dos­ta­niesz dokład­nie te­go, cze­go chcesz.
A po­wodów do ra­dości jest bar­dzo dużo. Na przykład dzi­siej­szy dzień. Cze­mu zos­tał da­ny właśnie to­bie, ma­rudzące­mu i nie widzące­mu sen­su życia człowieko­wi?
Ktoś mu­siał stra­cić życie, abyś ty mógł tu da­lej być.
Zas­tanów się, ile lat ta oso­ba mogła przed sobą mieć.
A ty, nie zro­bisz już nic?

myśl • 13 października 2011, 18:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Póki każdy z nas [...]

dzisiaj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 08:02danioł do­dał no­wy tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 07:38fyrfle do­dał no­wy tek­st GDY ŻYCIEPIĘKNEM - Powrót [...]

dzisiaj, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 01:15NewPerson do­dał no­wy tek­st Utknęłam Między jawą A snem Wspom­nienia i [...]

wczoraj, 23:33Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

wczoraj, 23:27Trzykropek do­dał no­wy tek­st Ku pa­mięci Sta­nisława z [...]