by odnaleźć sens istnienia, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 19 opinii.

by od­na­leźć sens is­tnienia, zaak­ceptuj je­go brak

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lipca 2018, 08:26

nie wierzę w to, że mu­simy cze­kać aż przyj­dzie śmierć, by móc żyć wie­cznie w raju
wierzę w to, że po­win­niśmy "um­rzeć", by ściągnąć raj na ziemię 

Cza­sami naukow­cy są bar­dziej za­gubieni od nienaukowców.
Może ma­my poszu­kiwać aż do końca, który będzie no­wym początkiem? 

ja nie jes­tem naukowcem
jes­tem za­gubionym, wierzącym człowiekiem
oj­cem, mężem, pra­cow­ni­kiem ... itd itp 

Swo­je myśli cza­sami wy­rażasz bar­dzo dosłownie.
W sen­ni­ku egip­skim są dwa wytłumacze­nia, jed­no że będzie miała sto­sunek z ko­bietą (to wytłumacze­nie większości snów, które kiero­wane było do mężczyzn i wca­le nie jest takie [...] — czytaj całość

a czy ja ro­zumiem coś dosłownie?
siedzę, za moimi ple­cami leżą 3 książki, jedną z nich jest "lek­sy­kon symboli"
dziś spraw­dzałem "brodę", bo ko­leżan­ce śniło się, że ją zapuszczała
czy­tam bib­lię, uwiel­biam jun­ga i ciekawi [...] — czytaj całość

Każdy umiera... "Każdy, kto żyje i wie­rzy we mnie, nie um­rze na wieki", "Bo kto chce zacho­wać swo­je życie, stra­ci je, a kto stra­ci swe życie z me­go po­wodu, ten je zachowa"... [...] — czytaj całość

ale śmierć is­tnieje i dla­tego by żyć, mu­sisz ją przeżyć (czyt. zmartwychwstać)
życie to kon­fron­tacja lub ucie­czka przed śmiercią
człowiek umiera (do­tyka je ze wzmożoną siłą) od zapłod­nienia, pop­rzez poród, doj­rze­wanie do przekwitania

sko­ro znasz ta­kie to ci współczuję, bo to pew­nie nud­ne oso­by, no chy­ba, że im pomagasz

ba­dań nie pro­wadzę (to two­ja wiz­ja mnie)
a śle­pe uliczki często poz­wa­lają się na dłużej zatrzymać 

Z jed­nej stro­ny masz rację, tyl­ko pat­rząc z in­nej per­spek­ty­wy... może nie byłoby pot­rze­ba zmar­twychwsta­nia, gdy­by nie is­tniała śmierć?
Ja znam ta­kie oso­by, dla niektórych nie is­tnieją żad­ne auto­ryte­ty.
W ta­kim ra­zie życzę owoc­nych ba­dań i jak naj­mniej śle­pych uliczek.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

zmar­twychwsta­nie nie is­tnieje bez śmierci
gdy­by zmar­twychwsta­nie było pew­ne, śmierć nic by nie znaczyła
je­zus nie chciał być czczo­ny, chciał by za nim podążać
zgadzam się jest to pos­tać his­to­ryczna, oso­biście chy­ba nie znam oso­by, dla której je­zus nie byłby auto­ryte­tem; choć pew­nie ta­kie są

dziękuję za zaszuf­ladko­wanie mnie ja­ko ba­dacza i guru
nies­te­ty ja je­dynie kon­fron­tu­je 'siebie', a dokład­nie włas­ne 'ego'
poszu­kuję, gu­bię się, od­najduję ... jestem 

Fakt, że Je­zus ma znacze­nie dla naszej 'głębi' wy­ni­ka z fak­tu Je­go zmar­twychwsta­nia, a może coś się os­tatnio zmieniło? ;) Choć to pos­tać his­to­ryczna i wielu ją sza­nuje, a na­wet czci, to nie dla wszys­tkich jest autorytetem.
Da­niel pro­woku­je, ba­da psychiczną od­porność cy­tato­wiczów na teorie psycho­logiczno-sek­ciar­skie. :)
Dob­ra­noc. :)) 

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:55silvershadow do­dał no­wy tek­st (nie)równanie ser­ca

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek