... bo jeść i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 26 opinii.

... bo jeść i nie być na­jedzo­nym to wiel­kie nie­szczęście.

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2017, 22:05

Gdy­byś po­myślał jak ona nie pi­sał byś tego 

Dzięki za miłą po­gawędkę, zmy­kam pożreć jakąś dziewicę. :D
Dob­rej no­cy. :)) 

Nie może tyl­ko na­pew­no tak jest.
To tyl­ko tak naz­wa­ny sposób po­dej­mo­wania decyzji. 

A może podświado­mość jest tyl­ko wachlarzem za­korze­nionych głębo­ko doświad­czeń, bez­wa­run­ko­wo wy­biera­nych za­nim zdołamy urucho­mić myśle­nie, al­bo tyl­ko grą lo­sową, która cza­sem poz­wa­la wyg­ry­wać niewiel­kie stawki? 

Tak czuję to wy­nika z naszych podświado­mych wyborów. 

Wszys­tko ma swój powód? Skąd wiesz? :) 

Po wi­nie każdy pot­ra­fi. :) 

Nic nie dzieje się bez powodu. 

Psycho­lodzy, al­bo psycho­logo­wie, jak niektórzy wolą, od wieków ma­nipu­lują ludźmi, po­dając za ideał nieis­tniejącą uto­pię. ;)
Dla jed­nych ważne są osiągnięcia, dla in­nych pełen żołądek, może dla ko­goś miłość, a in­ni marzą o bez­pie­cznym miej­scu na ziemi... 

Na­wet psycho­lodzy podają
że złoty śro­dek* jest idealny

Dla ludzi naj­ważniej­sze są osiągnięcia bez nich nie istnieją. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 07:52giulietka sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]