... bo jeść i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 26 opinii.

... bo jeść i nie być na­jedzo­nym to wiel­kie nie­szczęście.

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2017, 22:05

Gdy­byś po­myślał jak ona nie pi­sał byś tego 

Dzięki za miłą po­gawędkę, zmy­kam pożreć jakąś dziewicę. :D
Dob­rej no­cy. :)) 

Nie może tyl­ko na­pew­no tak jest.
To tyl­ko tak naz­wa­ny sposób po­dej­mo­wania decyzji. 

A może podświado­mość jest tyl­ko wachlarzem za­korze­nionych głębo­ko doświad­czeń, bez­wa­run­ko­wo wy­biera­nych za­nim zdołamy urucho­mić myśle­nie, al­bo tyl­ko grą lo­sową, która cza­sem poz­wa­la wyg­ry­wać niewiel­kie stawki? 

Tak czuję to wy­nika z naszych podświado­mych wyborów. 

Wszys­tko ma swój powód? Skąd wiesz? :) 

Po wi­nie każdy pot­ra­fi. :) 

Nic nie dzieje się bez powodu. 

Roz­praw­ja­ta jak uczu­ne jakie 

Psycho­lodzy, al­bo psycho­logo­wie, jak niektórzy wolą, od wieków ma­nipu­lują ludźmi, po­dając za ideał nieis­tniejącą uto­pię. ;)
Dla jed­nych ważne są osiągnięcia, dla in­nych pełen żołądek, może dla ko­goś miłość, a in­ni marzą o bez­pie­cznym miej­scu na ziemi... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 23:03eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Największe ro­man­se to te, [...]

dzisiaj, 22:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dlaczego mózg blon­dynki jest [...]

dzisiaj, 22:50MyArczi sko­men­to­wał tek­st Co znaczy że blon­dynka [...]

dzisiaj, 22:44M44G sko­men­to­wał tek­st whisky słońce ty mo­je

dzisiaj, 22:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Największe ro­man­se to te, [...]

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Prawo wy­boru od­biera nieza­leżność.  

dzisiaj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Warowanienależy za­liczyćdos­pecja­lizac­ji­waze­lin in­sp.  

dzisiaj, 22:21danioł sko­men­to­wał tek­st Największe ro­man­se to te, [...]

dzisiaj, 22:20meedea sko­men­to­wał tek­st Co znaczy że blon­dynka [...]

dzisiaj, 22:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co znaczy że blon­dynka [...]