... bo jeść i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 26 opinii.

... bo jeść i nie być na­jedzo­nym to wiel­kie nie­szczęście.

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2017, 22:05

Gdy­byś po­myślał jak ona nie pi­sał byś tego 

Dzięki za miłą po­gawędkę, zmy­kam pożreć jakąś dziewicę. :D
Dob­rej no­cy. :)) 

Nie może tyl­ko na­pew­no tak jest.
To tyl­ko tak naz­wa­ny sposób po­dej­mo­wania decyzji. 

A może podświado­mość jest tyl­ko wachlarzem za­korze­nionych głębo­ko doświad­czeń, bez­wa­run­ko­wo wy­biera­nych za­nim zdołamy urucho­mić myśle­nie, al­bo tyl­ko grą lo­sową, która cza­sem poz­wa­la wyg­ry­wać niewiel­kie stawki? 

Tak czuję to wy­nika z naszych podświado­mych wyborów. 

Wszys­tko ma swój powód? Skąd wiesz? :) 

Po wi­nie każdy pot­ra­fi. :) 

Nic nie dzieje się bez powodu. 

Roz­praw­ja­ta jak uczu­ne jakie 

Psycho­lodzy, al­bo psycho­logo­wie, jak niektórzy wolą, od wieków ma­nipu­lują ludźmi, po­dając za ideał nieis­tniejącą uto­pię. ;)
Dla jed­nych ważne są osiągnięcia, dla in­nych pełen żołądek, może dla ko­goś miłość, a in­ni marzą o bez­pie­cznym miej­scu na ziemi... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat