Bez butów ciężko się [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 10 opinii.

Bez butów ciężko się obejść.

bo­sym iść.

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2018, 09:27

Gdy fa­cet ku­puje no­we bu­ty, to chce odejść od zołzy ponoć. 

Z drze­wami uważaj, po­myślisz że on młody buk, a to zwykły klon, al­bo li­pa... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Ni­by jest.. Ale pełno chwastów. :P a ja cho­ciaż ja­kiegoś drze­wa szu­kam. :P żeby op­rzeć można było i mu­si ze mną wyt­rzy­mać jeszcze. ;)

A ja tam lu­bię swo­je bu­ty. Bez nich się nie ob­chodzę. ;) 

An­dzia, co Ty ple­ciesz, te­go kwiatu, to pół światu... prze­cież?... ;)

Tak, po­dob­no Cej­row­ski też jest... zniewa­lający... bo­so. :P:D
Miłego dnia życzę Pa­niom. :)) 

Myśl faj­na, jak zwyk­le po­zytyw­nie zakręco­na :-)))

Na­wiążę też do pier­wsze­go komentarza.
Ste­ven Wil­son cza­sami występu­je bez butów. Wte­dy jest jeszcze bar­dziej ek­scy­tujący... :-))) 

Bez pa­na młode­go nie da ra­dy. ;) a z lus­trem ciężko. ;) 

Szko­da, po­noć niemłodym już, ale też nieziem­sko sek­sownym... byłbym drużbą. :D
Dob­rej noc­ki. :)) 

nie w tym życiu yes­tem. xD 

"Trza być w bu­tach na weselu"
Kiedy urządzasz? :P
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Po­lecam kon­cert Za­kopa­wera, nap­rawdę war­to iść...na­wet bez butów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse