Autobiograficznie Podwyższony poziom [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 11 opinii.

Auto­biog­ra­ficznie

Pod­wyższo­ny po­ziom ad­re­nali­ny wyz­naczni­kiem nor­my fun­kcjo­nowa­nia.

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 września 2011, 07:24

ehhh...ja­kie tu pieszczoty..;) 

Ale sku­tecznie pod­no­si mi ad­re­nalinę nie zro­bione jeszcze spaghet­ti ;p;p;p 

Cóż, Two­ja ma­ma zna Cię le­piej niż ja. Ja sta­wiałem, że udało mi się pod­nieść po­ziom ad­re­nali­ny, ale ona twier­dzi, że tyl­ko uda­jesz :D 

Kot­ka jak pasztet mnie prze­raziła! :P:P:P 

Aaaaaaa­aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa­aaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Pssssssssssss! Nie rób tak!!!!!! 

Właśnie sie­dzi­my z Twoją mamą na ka­wie i czy­tamy Two­je myśli :). jak­byś zo­baczyła jej dumę... cóż,... po­tem po­wie­działem, że spodziewa­my się dziec­ka i że tuczy­my Twoją kotkę na pasztet, który po­damy na chrzcinach

I co? Pod­niosło się trochę? :D 

aha:) 

Może nie ty­le oso­bowości a pot­rze­by ...;>
Bo mo­wa o pot­rze­bie pod­wyższo­nego po­ziomu adrenaliny.
Swoją drogą jeśli tak... to za­pew­ne pod moimi myśla­mi na­pot­kam wiele ko­men­tarzy ;) Zos­ta­je mi tyl­ko cze­kać ... 

Czy­tam prze­cie ..;)

może ma­cie po­dob­ne oso­bowości ?.;) 

To autoana­liza Arturze. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]