Autobiograficznie Podwyższony poziom [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 11 opinii.

Auto­biog­ra­ficznie

Pod­wyższo­ny po­ziom ad­re­nali­ny wyz­naczni­kiem nor­my fun­kcjo­nowa­nia.

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 września 2011, 07:24

ehhh...ja­kie tu pieszczoty..;) 

Ale sku­tecznie pod­no­si mi ad­re­nalinę nie zro­bione jeszcze spaghet­ti ;p;p;p 

Cóż, Two­ja ma­ma zna Cię le­piej niż ja. Ja sta­wiałem, że udało mi się pod­nieść po­ziom ad­re­nali­ny, ale ona twier­dzi, że tyl­ko uda­jesz :D 

Kot­ka jak pasztet mnie prze­raziła! :P:P:P 

Aaaaaaa­aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa­aaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Pssssssssssss! Nie rób tak!!!!!! 

Właśnie sie­dzi­my z Twoją mamą na ka­wie i czy­tamy Two­je myśli :). jak­byś zo­baczyła jej dumę... cóż,... po­tem po­wie­działem, że spodziewa­my się dziec­ka i że tuczy­my Twoją kotkę na pasztet, który po­damy na chrzcinach

I co? Pod­niosło się trochę? :D 

aha:) 

Może nie ty­le oso­bowości a pot­rze­by ...;>
Bo mo­wa o pot­rze­bie pod­wyższo­nego po­ziomu adrenaliny.
Swoją drogą jeśli tak... to za­pew­ne pod moimi myśla­mi na­pot­kam wiele ko­men­tarzy ;) Zos­ta­je mi tyl­ko cze­kać ... 

Czy­tam prze­cie ..;)

może ma­cie po­dob­ne oso­bowości ?.;) 

To autoana­liza Arturze. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]