Antysemityzm stał się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 20 opinii.

An­ty­semi­tyzm stał się sys­te­mem gos­po­dar­czym bu­dowa­nym na słabości i niewie­dzy na­rodów.

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2018, 14:05

To for­ma zarobkowania 

a co to antysemityzm? 

nies­te­ty ta­ka jest praw­da . 

Chy­ba się udało... :)) 
No to te­raz po mo­jej awan­turze, nie po­zos­ta­je Wam nic in­ne­go jak obej­rzeć ten film :)
Film od 18 lat

Miłego dnia 

https://youtu.be/yf_4Hdl2ICE 

Nies­te­ty. Nieświado­mość czy­ni nas ma­rionet­ka­mi w rękach zaśle­pionych władzą i pieniędzmi psycho­patów z Syjonu. 

Kli­kasz praw­nym przy­cis­kiem myszy i wy­bierasz ko­piuj ad­res URL i wkle­jasz, będzie bez "okien­ka", ale będzie działać
https://youtu.be/RqK6eCrroi0 

Nies­te­ty, nie udało się z linkiem.
Z pew­nością an­ty­semi­tyzm stał się wyt­rychem do władzy, dla jed­nych kil­kadziesiąt lat te­mu, a obec­nie służy tym dru­gim, ale znów zaczy­na się to co­raz większej liczbie ludzi [...] — czytaj całość

szpiek

Dzięki za in­formację... nie znam się na tym, co nie zmienia fak­tu, że próbo­wałem udostępnić ten ma­teriał na wszel­kie spo­soby i usu­wało mi link, część lin­ku, a po­tem mo­je różne kom­bi­nac­je razem [...] — czytaj całość

W dzi­siej­szych cza­sach han­dlo­wać można wszys­tkim. Ta umiejętność to mis­trzos­two... Dla wyb­ra­nych.
Nie każdy to pot­ra­fi i nie każdy czu­je się w tym dobrze...

:-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]