Antysemityzm stał się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 20 opinii.

An­ty­semi­tyzm stał się sys­te­mem gos­po­dar­czym bu­dowa­nym na słabości i niewie­dzy na­rodów.

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2018, 14:05

To for­ma zarobkowania 

a co to antysemityzm? 

nies­te­ty ta­ka jest praw­da . 

Chy­ba się udało... :)) 
No to te­raz po mo­jej awan­turze, nie po­zos­ta­je Wam nic in­ne­go jak obej­rzeć ten film :)
Film od 18 lat

Miłego dnia 

https://youtu.be/yf_4Hdl2ICE 

Nies­te­ty. Nieświado­mość czy­ni nas ma­rionet­ka­mi w rękach zaśle­pionych władzą i pieniędzmi psycho­patów z Syjonu. 

Kli­kasz praw­nym przy­cis­kiem myszy i wy­bierasz ko­piuj ad­res URL i wkle­jasz, będzie bez "okien­ka", ale będzie działać
https://youtu.be/RqK6eCrroi0 

Nies­te­ty, nie udało się z linkiem.
Z pew­nością an­ty­semi­tyzm stał się wyt­rychem do władzy, dla jed­nych kil­kadziesiąt lat te­mu, a obec­nie służy tym dru­gim, ale znów zaczy­na się to co­raz większej liczbie ludzi [...] — czytaj całość

szpiek

Dzięki za in­formację... nie znam się na tym, co nie zmienia fak­tu, że próbo­wałem udostępnić ten ma­teriał na wszel­kie spo­soby i usu­wało mi link, część lin­ku, a po­tem mo­je różne kom­bi­nac­je razem [...] — czytaj całość

W dzi­siej­szych cza­sach han­dlo­wać można wszys­tkim. Ta umiejętność to mis­trzos­two... Dla wyb­ra­nych.
Nie każdy to pot­ra­fi i nie każdy czu­je się w tym dobrze...

:-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]