Antysemityzm stał się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 20 opinii.

An­ty­semi­tyzm stał się sys­te­mem gos­po­dar­czym bu­dowa­nym na słabości i niewie­dzy na­rodów.

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2018, 15:05

To for­ma zarobkowania 

a co to antysemityzm? 

nies­te­ty ta­ka jest praw­da . 

Chy­ba się udało... :)) 
No to te­raz po mo­jej awan­turze, nie po­zos­ta­je Wam nic in­ne­go jak obej­rzeć ten film :)
Film od 18 lat

Miłego dnia 

https://youtu.be/yf_4Hdl2ICE 

Nies­te­ty. Nieświado­mość czy­ni nas ma­rionet­ka­mi w rękach zaśle­pionych władzą i pieniędzmi psycho­patów z Syjonu. 

Kli­kasz praw­nym przy­cis­kiem myszy i wy­bierasz ko­piuj ad­res URL i wkle­jasz, będzie bez "okien­ka", ale będzie działać
https://youtu.be/RqK6eCrroi0 

Nies­te­ty, nie udało się z linkiem.
Z pew­nością an­ty­semi­tyzm stał się wyt­rychem do władzy, dla jed­nych kil­kadziesiąt lat te­mu, a obec­nie służy tym dru­gim, ale znów zaczy­na się to co­raz większej liczbie ludzi [...] — czytaj całość

szpiek

Dzięki za in­formację... nie znam się na tym, co nie zmienia fak­tu, że próbo­wałem udostępnić ten ma­teriał na wszel­kie spo­soby i usu­wało mi link, część lin­ku, a po­tem mo­je różne kom­bi­nac­je razem [...] — czytaj całość

W dzi­siej­szych cza­sach han­dlo­wać można wszys­tkim. Ta umiejętność to mis­trzos­two... Dla wyb­ra­nych.
Nie każdy to pot­ra­fi i nie każdy czu­je się w tym dobrze...

:-))) 

Naja

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]