Witaj moja znana mi [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 2 opinie.

List: Lustro na trzecim piętrze.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ No to trze­ba będzie przy­jechać, aby była.”

Wygląd, oczy­wiście że ma znacze­nie. Na pier­wszy rzut oka, ma się rozumieć.

W ta­kowej sy­tułacy­ji jest, aż za­nad­to znaczące.

Zain­te­reso­wanie, obojętność, zdzi­wienie i strach.

W tym całym śmie­chu i bez­dechu tworzy się ro­zum­ny ob­raz nie fizyczny.

Odtwórz

Po pier­wszym rzu­cie oka, jest pier­wsza myśl umysłu.

Ta­kowy pier­wszy rzut myśli po­wodu­je, za­myśle­nie w zas­ta­nowieniu, czym i kim on, ona, ono jest?

Pier­wszy, dru­gi rzut oka i umysłu…itd.

Po­wodu­je rzu­towa­nie na płaszczyznę zes­po­loną serca.

Odtwórz

W ta­kowy otóż sposób, wygląd piękny może być straszny, a brzy­dal sta­je się ład­ny i na od­wrót oczy­wiście, bo i ta­koż się zdarza.

Każdy je­den z tych pat­rzeń, oczu, umysłu i ser­ca, ma in­ny ob­raz, rzeczy­wis­ty i po­zor­ny, tworzący za­rys całości.

Od Nas to, za­leży czymże wy­pełni­my za­rys i ja­kimi bar­wa­mi.

Pat­rz, ob­serwuj, myśl, de­finiuj, ucz się, poczuj ser­ce, od­czu­waj.

Odtwórz

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Masz ściereczkę z mik­ro­fib­ry?

list • 11 marca 2018, 20:35

Rac­ja, miłej niedzieli. 

Ściereczka z mik­ro­fib­ry nie po­zos­ta­wia smug.
War­to mieć 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]