Witaj moja znana mi [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 8 opinii.

List: Pożycia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Owszem.”

To świet­nie, że się uka­zujesz, że wska­zujesz i zagłębiasz się w myśli, nie tyl­ko swe.

Nie wiem jak to się dzieje, że starzejąc się cza­sami młodnieje?

Nie wie­rze też, że coś z te­go wyj­dzie, ani te­raz na je­sieni, ani na pier­wszy odgłos gołąbka, gdy więcej słon­ka i ziele­ni.

Odtwórz

Wie­rze w dob­ro i dla­tego prze­raża mnie, ja­ka ma­sa ludzi nie widzi, że niektórym jest le­piej, a niektórym jest gorzej.

Czy masz le­piej, czy też gorzej nie mierz nig­dy in­nych swoją miarą, mierz ich bez mierzenia.

Zbyt dużo ludzi myśli, że ich są tyl­ko myśli i że na ich słowa zbyt mała in­na głowa.

Proszę Was nie bądźcie idiota­mi, nie zaj­mujcie się stworzo­nymi już daw­no zwrotami.

Myśląc, że wiecie naj­więcej nie wiedząc nicze­go, nie wno­sicie nic dob­re­go nie wiesz, za­mil­cz, lub os­ta­tecznie za­pytaj grzecznie, może zro­bi się przy­tul­niej i na ser­cu ciep­lej.

Odtwórz

Wiem, że się zna­my i nie zna­my jed­nocześnie i wiem, że nic to nie da i nicze­go to nie zmienia.

Tak jak już wspo­minałem, będę na­ciągał za­sady, czy­niąc to, cze­go docze­kać się nie mogę, na żądaną je­sień i wiosnę. Piszę o tym i piszę, przyczy­ny i win­nych nie znam, lecz się zarze­kam, że gdy to nastąpi, to coś zmienić będę mu­siał.

Odtwórz

Tak wiem, miałem wrócić do tej „Czar­nej”, co Ciebie zna, lecz na ra­zie niech będzie tak jak jest, nie chce mnie się po pros­tu tak po pros­tu jak po pros­tu może się nie chcieć.

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Próbo­wałaś mil­czeć?

list
zebrał 2 fiszki • 9 września 2017, 19:10

Bar­dziej chodziło mi o " Od­po­wiadasz" Pozdrawiam. 

No prze­cież nie owszem. 

A Jak się roz­poczy­na każdy z listów? Miłych snów. 

Czy ta two­ja niez­na­joma kiedyś ci odpisała? 

Wszys­tkich mie­szkańców nie zdołam, lecz sa­me mias­to sa­me w so­bie dam radę. Miłego wie­czo­ru życzę. 

Dziękuję Mar­jan. Wza­jem­nie, to za mało..Bar­dzo wza­jem­nie, to w sam raz.

psss...a tak przy okaz­ji, poz­drów ode mnie Gniez­no. Do miłego. :) 

Wszys­tkiego Naj Marianno. 

pod tym tek­stem mil­czeć nie wypada.
57 ra­zy tak....

Ser­deczności - Krogu(lec) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem