Witaj moja znana mi [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 0 opinii.

List: Zapach świeżo podlanej pelargonii w lipcowy poranek.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: Przyszłe, ówczes­ne i przyszłe ma­cie­rzyństwo.

250466666022040792lub 68

No i jak tam było, dzień pew­nie jak dzień. Jeździ­my i tam i z pow­ro­tem i pra­wie nic z te­go nie ma­my.

Odtwórz

Trzy gwiaz­dki cały czas ra­zem w ko­mity­wie, a na­wet ja­kaś ko­meta do Nich do­leciała, pusząc się ogo­nem swym i ser­cem z lo­du.

No pat­rz miałem się odez­wać nieba­wem tak jak to by­wało tuż przed, to naj­częściej było też to tuż po.

A tu trochę bólów i tros­ki ja­koś tak zeszło.

No pat­rzaj, a jed­nak miną Nas nasz deszcz o je­den dzień, a te­raz pa­da, co dru­gi, a cza­sami, co dzień od trzech do czte­rech dni.

Ni­by przeszłość jest za na­mi, a przyszłość z przo­du, a te­raźniej­szość w tym momencie.

Odtwórz

Myślę, że to, co było to go­nimy, a to, co będzie go­ni Nas, a te­raźniej­szość tak sa­mo jak to wyżej na­pisałem.

Nie więcej niż pięć lub sześć lat, a będzie ja­kaś Chrzes­tna lub Chrzes­tny.

Krótko mówiąc było wspa­niale, jaszcze się kil­ka frag­mentów wy­nurzy.

Odtwórz

Zas­ta­nawia mnie, co wte­dy zro­biłaś jak ka­załaś mi leżąc w ciem­ności i upa­le, gdy ludzie na zewnątrz by­li poubiera­ni w kur­tki i sza­le, do dziś mi nie po­wie­działaś, co i jak?

Cieka­we czy Ty kiedyś tam do­jedziesz, a nie dojdziesz?

Pra­ca jak pra­ca.

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Co z tym smut­kiem?

list • 8 lipca 2017, 15:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]