Witaj moja znana mi [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 2 opinie.

List: Szlaban na lesie, czyli od 30 września, po 30 maja.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Myśleć, czy­tać, pi­sać, ob­serwo­wać, mówić, słuchać, MIL­CZEĆ i ma­lować.
Być wewnętrznie wy­nurzo­nym i zewnętrznie za­nurzo­ny, być umyślnie w umyśle całko­wicie rozebranym
Być na ja­wie wie­cznym snem i w swym śnie jak na ja­wie w ciele być go­lasem, w mo­rale z lek­ka odzianym
Być jak świ­nia trzeźwym lecz za­wianym z „troszka”, kręcić ry­jem niczym loszka , być przez zniena­widzo­nych rozkochanym.
Być i mieć, mieć i nie być. Być za­gadką, łamigłówką, być jak góra gdzieś w dolinie
Być jak dep­resja na szczy­cie góry, być tym, co będzie, tym, co jest i tym, co mi­nie.


Odtwórz

Ano, ru­da jest ru­da i nie jest za dob­ra. A co do dłoni, to piszesz, że było gorzej.

No pat­rz, jed­nak jest tak jak myślałem, jed­na się za­myka, to dru­ga otwiera.

Były też ta­kie cza­sy, że ot­wierały się wspólnie i za­mykały też razem.

Obyd­wie mają z DE­SEK do­mek, jed­na star­szy, a ta młod­sza jeszcze star­szy.

Skrzyn­ka kiedyś na jed­nej nóżce stała, te­raz nóżka zar­dze­wiała.

Kiedyś ka­zała, jed­na, dru­ga i trze­ciej z gwiaz­dek zaglądać do źródła.

Ow­szem próbo­wałem, lecz nic z te­go nie miałem.

Te­raz oglądam, dla roz­rywki nic nie mam z te­go na­wet wręcz tracę, lecz uśmie­chnę się raz po raz sam do siebie.

Odtwórz

Choć omi­jam Des­ki i Duże ek­ra­ny to mam ek­ran i cza­sami znaj­du­je to, co trze­ba.

Choć u tej pier­wszej gwiaz­dki sa­mo białe, u tej dru­giej biało i czar­no, u tej trze­ciej bar­dziej kre­mowo, to u mnie jak zaw­sze czar­ne i sza­re bez wy­razu, sny i mi­raże, wszys­cy jes­teśmy jak roz­bi­te nic nie war­te wit­raże.

Lecz jak dob­rze są mu­zea, w każdym z tych wy­miarów, w każdym z ko­loro­wych, sza­rych światów.

To poz­wa­la, bez wy­siłku, bo wy­siłku ja nie znoszę, pow­ra­cać do każdej z gwiaz­dek, bez jej wie­dzy, nie na­ruszać jej mie­dzy, lecz to stąpać po ich ziemiach.

Odtwórz

Dziw­ne rzeczy się zdarzają, cza­sami tak nie tak zas­ta­nawiające niewytłumaczal­ne jak na­pis „ SPORT” na męskich laczkach, kap­ciach, czy bam­boszach od re­gionu jak kto wo­li.

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Zim­ne czy ciepłe?

list
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2017, 16:51

Nie wychy­laj się za bar­dzo Dro­ga LO­LU ABYŚ NIE WPADŁA. Miłych snów. 

Lis­ty Two­je są jak zagląda­nie w stud­nię, nie wiado­mo, co jest na dnie. Można by skoczyć do niej, ale to pew­nie nie skończyłoby się dob­rze :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:51Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:40danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Owady i za­lety

dzisiaj, 09:02Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:51danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:49danioł sko­men­to­wał tek­st piekło jest tam gdzie [...]

dzisiaj, 08:45Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:42zofija sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]