Witaj moja znana mi [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 0 opinii.

List: Czasami wciskam literę „B”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Dziś tak bar­dziej krótko. Lecz może następny będzie prędzej.

Odtwórz

„ Jest nadzieja, choć cały czas jeszcze drętwieją ręce.”- od­po­wiadasz mi w łat­wy i pros­ty sposób.

To ta­kie trochę dziw­ne, że „ B” i „ J” są w al­fa­becie tak od­ległe, a na kla­wiaturze ty­pu „ QWER­TY”, są pra­wie sąsiadkami.

Odtwórz

W rzeczy­wis­tości też było tak i tak.

Cieka­we jak jest te­raz?

Życie jak życie, płynie so­bie do przo­du. Lecz, w którym to kierun­ku jest ten cały PRZÓD?

Są ta­kie sy­tuację, że jed­no ty­sięczne ułam­ki se­kund naszej przyszłości są za­pisa­ne już daw­no, ja­ko nasza przeszłość, której to nie pa­mięta­my, dos­ta­jemy do niej dostęp z pół se­kun­dy przed do­kona­niem się, ów sy­tuac­ji.

Opaczność, czy też Anioł Stróż? Nie wiem, co to, lecz tak jest.

Dos­ta­jemy wręcz podwójną szansę, lecz nie zaw­sze jest nam da­ne ją wy­korzys­tać.

Odtwórz

Praw­dzi­wa praw­da jest też wten­czas, gdy błysk oka, łączy się z kąci­kiem ust, przez muśnięcie po­liczka.

Os­tatnio, miałem mo­je dwie szansę, aby tyl­ko jedną wy­korzys­tać.

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Kiedy było ciep­lej zimą, czy latem?

( Niech zgadnę, wiosną, a dokład­nie to na początku, czy­li końcu zimy.)

PS: II Co z ty­mi mysza­mi?

list
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 18:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]