Niedawno przydarzył mi się [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 14 opinii.

Wszędzie źle, ale na Cytatach najlepiej ...

Niedaw­no przy­darzył mi się skok w bok ... miałem ro­mans z pew­nym por­ta­lem ... "poetyc­kim". Pros­ta, ład­na, ład­na sza­ta gra­ficzna w sty­lu ret­ro, przy­pomi­nająca cza­sy gdy kom­pu­tery były pra­wiczka­mi i nie znały myszki..., no cóż mężczyźni są wzro­kow­ca­mi ;) i całkiem duża ilość ak­tywnych użyt­kowników, którzy mog­li­by zas­po­koić moją nar­cystyczną duszę sku­siły mnie by wrzu­cić tam kil­ka swoich wier­szy. Po kil­ku dniach in­fil­trac­ji te­go por­ta­lu zauważyłem, że przytłaczająca większość osób jest w wieku eme­rytal­nym. Całe życie życie uczo­no mnie, że trze­ba sza­nować star­szych, bo są mądrzej­si i bar­dziej doświad­cze­ni życiowo. Pok­rze­piony tą nauką miałem nadzieje, że to będzie os­to­ja spo­koju. Cóż ... za prawdę po­wiadam Wam, że ta­kich tro­li, to na Cy­tatach daw­no nie było. Za prawdę podzi­wiam ener­gię i za­pał tych ludzi. Każdy powód - choćby źle od­mienione słowo w tekście, jest dob­ry by zos­tać tam naz­wa­nym żydem - po­tom­kiem Cha­zarów, (bo jak wiado­mo Je­zus był Heb­raj­czy­kiem), który niszczy Pol­skę i pol­ską kul­turę ...
Jak to mówią "Pan Bóg stworzył świat, ale sta­rość mu się nie udała.."

list
zebrał 4 fiszki • 21 września 2018, 12:37

O
wyg­rze­bałeś z szuf­la­dy sta­ry tek­st ;p 

Kłam­czas­ta Pod­lotka z Ciebie. :)) 

Też kil­ka pod­glądałam, z efek­tem końco­wym zu­pełnie po­dob­nym, choć wieko­wa jes­tem he he 

Bożen­ko, to było bu­dujące. :)) 

oj Ar­tur nie mu­sisz mnie tak głas­kać, ale jes­tem miło połechta­na a właści­wie mo­je ego,
to na apew­no nie mo­ja zasługa a swo­bodzie wy­powie­dzi i więzi ja­ka nas tu zjed­noczyła, nies­krom­nie powiem [...] — czytaj całość

Ar­turów jest tu kil­ku, ale tyl­ko ja uwiel­biam Bożenkę. :D ha ha ha Chy­ba?... ;)
Nie łażę po in­nych por­ta­lach li­terac­kich, al­bo za ta­kie uchodzących.
Nig­dzie nie ma ta­kich Bożenek, jak tu. :P:D
A o [...] — czytaj całość

Dob­rze jest tam gdzie nikt nas nie szpi­kuje , sztucznie nie pro­woku­je ;p 

Na­pew­no by­li tam An­drzej Mar­jan i Ar­tur ont też wszys­tko kry­tykują a po­noć mają trzydziestkę. 

Jeszcze jed­no. Parę poetyc­kich por­ta­li również pod­glądałam. Zgadzam się, na Cy­tatach nie jest źle :-))) 

Myślę, że to nie spra­wa sta­rości, ty­ko miej­sca i ak­ceptac­ji przez śro­dowis­ko pew­nych zachowań.

Cho­ciaż muszę przyz­nać Ma­riusz, miałam również "na­bożne" po­dejście do sta­rość. Myślałam, że to men­torzy o wyjątko­wej mądrości, dob­ro­ci poprzez [...] — czytaj całość

Naja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi