Do Pana......... Gdyby naiwność [...] – chrupcia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest chrupcia — zgromadziliśmy 5 opinii.

Do Ciebie

Do Pa­na.........
Gdy­by naiw­ność była mie­rzo­na w ja­kieś jed­nos­tce pew­nie w tym mo­men­cie przek­roczyłabym wszelką normę.
Pew­nie czuj­nik krzyczałby w niebo głosy.
Bo­li mnie mo­ja naiw­ność. Mo­ja głupo­ta mnie drażni.
Chciałabym ko­goś kto wy­leczyłby mnie z te­go stanu.
Bez­nadziej­nej pus­tki i cze­kania na cud.
Nie wiem czy to było zaurocze­nie, czy o co tu­taj chodzi.
Czuję się jak­by ktoś wziął mój mózg i na­robił tam straszne­go bałaganu.
Ser­ce ro­zer­wał na strzępy i poz­ba­wił radości.
Zno­wu jest je­sień ta ta­ka, która łączy się z depresją.
Boję się jej jak sa­molotów la­tających nocą.
Mam ochotę wziąć koc i uda­wać, że to mo­ja for­te­ca przed wrogiem.
Może mi coś do­radzisz mój niez­na­jomy przyjacielu...
Po­wiedz, że to minie.
Al­bo nie.. nie mów nic.
Zrób mi her­batę taką je­sienną, która trochę pod­ra­tuje mo­je serce
nie chcę nicze­go więcej ..
Tyl­ko ciepła, które­go os­tatnio mi brakuje..
Może to cho­roba XXI wieku..

list
zebrał 1 fiszkę • 20 października 2018, 21:29

I ta­ki był cel mo­jej her­batki, Ania wie, a Ba­dyl­ki wie­dzieć nie muszą. :P
Dob­rej no­cy. :)) 

Dla mnie pi­sane tych listów jest naj­lep­szą te­rapią ;)
A her­batki od wir­tual­nych przy­jaciół po­wodują uśmiech na twarzy ;) 

Ba­dyl­ku, To­bie nie pro­ponuję, więc mniemam, że to cho­ra zaz­drość... o her­batkę. :D
Oba­wiam się, że To­bie nie po­może na­wet ZOZ, ale możesz się więcej mod­lić... o cud. :)) 

Nie szu­kaj ra­dy u zna­jomych przy­jaciół al­bo zna­jomych w rodzi­nie. Oni je­dynie wiedzą... cze­go sa­mi pot­rze­bują. U le­karzy też nie skarż się na swo­je bolączki,che­mią Cię naszpikuja.
Na­pisz list, zos­taw go na Cy­tatach i oto niez­na­jomy przy­jaciel yes­tem na­tychmiast pro­ponu­je Ci wir­tualną her­batkę z dzi­kiej róży. Czy to nie ZOZ XXI wieku? :) :) :) 

Her­batka, z dzi­kiej róży, może być? :)
Miłego dnia :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]