Do Ciebie Jest cudownie. [...] – chrupcia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest chrupcia — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ode mnie

Do Ciebie
Jest cu­dow­nie.
Zaczęła się wios­na i myślę, że będzie do naj­piękniej­sza wios­na mo­jego życia.
Jest pięknie, nap­rawdę pięknie.
Czuję się jak nig­dy w końcu to nie tyl­ko ja się sta­ram, w końcu ktoś przy­tula mnie w myślach i nie tyl­ko.
W końcu uśmiech po­jawia się co ra­no, a sen jest spo­koj­niej­szy.
Os­tatnio ktoś po­wie­dział, że chciałby przeżyć tam­ten rok jeszcze raz, a ja głośno zap­ro­tes­to­wałam, bo tam­ten rok był ciężki, bar­dzo ciężki, prze­pełniony łza­mi i roz­cza­rowa­niami. By­wały mo­men­ty ra­dości ow­szem, ale było ciężko. Ciężkie de­cyz­je do podjęcia i ciągła nie wiado­mo i ktoś dla ko­go byłam obojętna.
A te­raz, te­raz jes­teś Ty.
Ty dla które­go jes­tem tak ważna i to jest ta­kie dziw­ne, ta­kie aż niemożli­we, bo ludzie często mi mówi­li na­wet da­lej mówią, że jak to możli­we, żeby ktoś cię po­kochał, bo wychodzisz po­za ra­my ludzkie.
A Ty się uśmie­chasz i mówisz, że to u mnie kochasz, że jes­tem sza­lona, ta­ka o której zaw­sze marzyłeś, a ja uśmie­cham się i oczy mam trochę wil­gotne..
Bo w końcu jest ktoś kto mnie tak w pełni ro­zumie, ktoś przy kim mogę być sobą.
Zaw­sze się bałam, że będzie ciężko mi spot­kać ko­goś przy kim będę mogła być całko­wicie sobą i ten ktoś się po pros­tu uśmie­chnie i po­wie, że to jest piękne.
Marze­nia się spełniają i cza­sami dzieje się to tak szyb­ko, że jeszcze do mnie cza­sami to nie dochodzi.
Jed­nak dziękuję codzien­nie Bo­gu za Ciebie.
Za ko­goś kto jest i mówi mi, że czu­je, że już tak zos­ta­nie..
A ja się uśmie­cham, bo jes­tem całko­wicie spo­koj­na i przyszłość nie wy­daje się ta­ka straszna, lecz wręcz prze­ciw­nie całko­wicie cu­dow­na.

list
zebrał 4 fiszki • 21 marca 2019, 07:21

Dziękuję bar­dzo za te miłe słowa ♡ 

Piękne.
3mam kciuki. :)) 

Tak, właści­we byłoby dzielić się swoimi radościami.
Świat mógłby nab­rać kolorów. 

Miło czy­tać czy­jeś szczęście i ra­dość. Niech tak zos­ta­nie na zaw­sze ! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]