Do Ciebie Jest cudownie. [...] – chrupcia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest chrupcia — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ode mnie

Do Ciebie
Jest cu­dow­nie.
Zaczęła się wios­na i myślę, że będzie do naj­piękniej­sza wios­na mo­jego życia.
Jest pięknie, nap­rawdę pięknie.
Czuję się jak nig­dy w końcu to nie tyl­ko ja się sta­ram, w końcu ktoś przy­tula mnie w myślach i nie tyl­ko.
W końcu uśmiech po­jawia się co ra­no, a sen jest spo­koj­niej­szy.
Os­tatnio ktoś po­wie­dział, że chciałby przeżyć tam­ten rok jeszcze raz, a ja głośno zap­ro­tes­to­wałam, bo tam­ten rok był ciężki, bar­dzo ciężki, prze­pełniony łza­mi i roz­cza­rowa­niami. By­wały mo­men­ty ra­dości ow­szem, ale było ciężko. Ciężkie de­cyz­je do podjęcia i ciągła nie wiado­mo i ktoś dla ko­go byłam obojętna.
A te­raz, te­raz jes­teś Ty.
Ty dla które­go jes­tem tak ważna i to jest ta­kie dziw­ne, ta­kie aż niemożli­we, bo ludzie często mi mówi­li na­wet da­lej mówią, że jak to możli­we, żeby ktoś cię po­kochał, bo wychodzisz po­za ra­my ludzkie.
A Ty się uśmie­chasz i mówisz, że to u mnie kochasz, że jes­tem sza­lona, ta­ka o której zaw­sze marzyłeś, a ja uśmie­cham się i oczy mam trochę wil­gotne..
Bo w końcu jest ktoś kto mnie tak w pełni ro­zumie, ktoś przy kim mogę być sobą.
Zaw­sze się bałam, że będzie ciężko mi spot­kać ko­goś przy kim będę mogła być całko­wicie sobą i ten ktoś się po pros­tu uśmie­chnie i po­wie, że to jest piękne.
Marze­nia się spełniają i cza­sami dzieje się to tak szyb­ko, że jeszcze do mnie cza­sami to nie dochodzi.
Jed­nak dziękuję codzien­nie Bo­gu za Ciebie.
Za ko­goś kto jest i mówi mi, że czu­je, że już tak zos­ta­nie..
A ja się uśmie­cham, bo jes­tem całko­wicie spo­koj­na i przyszłość nie wy­daje się ta­ka straszna, lecz wręcz prze­ciw­nie całko­wicie cu­dow­na.

list
zebrał 4 fiszki • 21 marca 2019, 08:21

Dziękuję bar­dzo za te miłe słowa ♡ 

Piękne.
3mam kciuki. :)) 

Tak, właści­we byłoby dzielić się swoimi radościami.
Świat mógłby nab­rać kolorów. 

Miło czy­tać czy­jeś szczęście i ra­dość. Niech tak zos­ta­nie na zaw­sze ! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

onejka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]