Czułem ten nienazwany przymus, [...] – Yankes

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Yankes — zgromadziliśmy 0 opinii.

Zakurzona szuflada.

Czułem ten nienaz­wa­ny przy­mus, który dosłow­nie osaczał mnie każde­go dnia...Czułem zim­ne mac­ki wspom­nień na swoim ra­mieniu i głos zaklęty w bi­ciu ob­ce­go ser­ca. Za­pom­niałem i za­pomi­nałem aż do dzi­siaj! Wstałem pcha­ny czymś cze­go już nie pot­ra­fiłem naz­wać co wy­woływało ból, który miał już daw­no te­mu zet­rzeć się w proch i zniknąć...
Nie mogłem się pod­dać i uwierz Mi wal­czyłem...wy­pierałem z siebie całe swo­je życie aby na no­wo móc żyć.
Boże jes­teś obok mnie a ja zno­wu sięgam na dno swo­jego piekła...Budzą się mo­je lęki zry­wa się ze snu reszta mo­jego życia. Tak bar­dzo chciałem nie czuć Ciebie...jed­nak zaj­rzałem w za­kaza­ne miej­sce i stało się jaśniej w mo­jej duszy i ciem­niej w moim ser­cu. Pop­rze­bijałem się bo­leścią, która miała być słodyczą i ot­worzyłem na oścież szuf­ladę wspom­nień z mo­jego wczo­raj­sze­go życia. Nie zna­lazłem tam nic je­dynie la­ta, które miały trwać wiecznie.
Na­pisałem do Ciebie a tak nap­rawdę każde­go dnia na tab­li­cy swo­jego ser­ca wyd­ra­puję do krwi słowa, których nig­dy nie usłyszysz...Jest mi źle..

list
zebrał 2 fiszki • 4 grudnia 2018, 21:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]