Harold Norling Swanson
jeden cytat 93
Zebrane cytaty

2019-08-22, godz. 0:12

2019-08-21, godz. 23:01