bleble bleble krzak bleble bleble [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 19 opinii.

bleb­le bleb­le krzak
bleb­le bleb­le ma liście
nie od parady

------------------
gorzej by­wa z mózgiem, który na siłę tworzy nieHAIKU dla grafomanii

cóż począć
...itd.

haiku
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2017, 18:13

~bologlucianka
to­bie pros­to w to co masz pod czapką kul­tu­ral­nie mówię
spie.rzaj dziadówko* i wy­ka­pa­ny zag­lu­ciały gniocie w buraki
czy­li tam, gdzie jest two­je na­tural­ne śro­dowis­ko
wegetacji

cóż powiedzieć
...itd. 

~ups /zno­wu ci pa­da za­sila­nie na roz­trze­pany mózg/
zaczęłaś os­tro a te­raz sta­ra ro­pucho jęczysz? Pro­siłem cię prze­cież, trze­ba było so­bie za­pisać sko­ro masz tępy łeb

ka­suję cię kretynko
bez żalu

i nie pisz do mnie tych no­torycznych, spa­mowych teamów na priv
le­piej idź na spa­cer się wysmarkać
jest szan­sa, że wys­markasz i prze­wiet­rzysz głupotę która być może przy­bie­rze lep­szy
kształt

ojak­mip­rzyk­ro :P
he he 

możne cy­taty muszą zno­sić waszą be­zin­te­resowną hoj­ność, na­mol­ne­go cym­bal­stwa
prze­ros­tu gra­foma­nii i wy­duma­nych plot
ale nieko­nie­cznie ja
obo­je wy­pad - cytatośmieciarze

proste 

Ka­suje mo­je opi­nie , taką ob­rał tak­tykę , wi­no i ow­szem ono od­stre­sowu­je , To­bie dob­rze z gęby pat­rzy , Ty Fe­lek mnie nie zdradzisz . Dzięki 

he he
na­syco­ny zaw­sze wychodzi - py­tanie, czym dojdzie 

mam dość tych twoich czar­nych mar­szy
na­wie­dzo­ny emoc­jo­nal­ny
wychodzę 

hmm... no
sa­ma widzisz
jak chcesz, to na­wet nie bluzgasz 

Roz­rusznik to się studzi w pro­kura­turze , u głównego,
w krza­kach już tyl­ko zające drzemią
wyt­re­nowa­ne i ob­ryzgują nać bu­raczaną ''wyb­ra­kowaną''/ z życia wzięte / 

hm?
to oczy­wis­te że nie
idź w krza­ki, wys­tudzić rozrusznik
Pan z tobą 

nie two­ja broszka ra­molu przeterminowany 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***