Zmarli w 1881

Zgro­madzi­liśmy 21 cy­tatów zmarłych w 1881 ro­ku.

Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. 

cytat

Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. 

cytat

Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa. 

kulisy

Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie. 

kulisy

Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych. Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz. 

cytat

Życie jest krótkie, za­tem nie po­zos­tało nam wiele cza­su na to, aby roz­ra­dować ser­ca tych, którzy ra­zem z na­mi podążają ciemną doliną. 

cytat

Nie ma praw­dzi­wej po­bożności bez bohaterstwa. 

cytat

Świat jest na­miętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów