Urodzeni w Tokio

Zgro­madzi­liśmy 31 cy­tatów urodzo­nych w To­kio.

Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić. 

cytat

Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. 

cytat

Każdy człowiek po­siada własną fi­lozo­fię, która dla in­ne­go nic nie znaczy. 

cytat

Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich. 

cytat

Prag­nienie or­derów, odznaczeń, ta­tuaży przychodzi tyl­ko wte­dy, gdy ktoś marzy o czymś, w co na­wet sam nie wierzy. 

cytat

Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. 

cytat

Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu. 

cytat

Sa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji. 

cytat

Niebianie w każdym ra­zie nie mają ani żołądków, ani narządów płciowych. 

cytat

Wszys­tko, co po­siada formę, jest ułudą. Je­dynie pew­ny jest ruch pias­ku, ne­gujący wszel­kie formy. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów