Urodzeni w 1924

Zgro­madzi­liśmy 10 cy­tatów urodzo­nych w 1924 ro­ku.

Każdy człowiek po­siada własną fi­lozo­fię, która dla in­ne­go nic nie znaczy. 

cytat

Prag­nienie or­derów, odznaczeń, ta­tuaży przychodzi tyl­ko wte­dy, gdy ktoś marzy o czymś, w co na­wet sam nie wierzy. 

cytat

Sa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji. 

cytat

Wszys­tko, co po­siada formę, jest ułudą. Je­dynie pew­ny jest ruch pias­ku, ne­gujący wszel­kie formy. 

cytat

Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu. 

cytat

Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać. 

cytat

Sa­ma wyt­rwałość wca­le nie mu­si oz­naczać po­rażki. Przeg­ra­na zaczy­na się wte­dy, gdy wyt­rwałość uz­na­my za przegraną. 

cytat

A może właśnie niepo­siada­nie for­my jest naj­lep­szym wy­razem siły? 

cytat

Nie można oce­nić właści­wie mo­zaiki, dopóki nie spoj­rzy się na nią z pew­nej od­ległości. Zbliżając się do niej, gu­bisz się tyl­ko w szczegółach. Wyz­wa­lając się z jed­ne­go szczegółu, grzęźniesz w innym. 

cytat

Życie ludzkie nie po­win­no być ro­zer­waną na części księgą, lecz so­lid­nie op­ra­wionym tomem. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów