Urodzeni w 1892

Zgro­madzi­liśmy 21 cy­tatów urodzo­nych w 1892 ro­ku.

Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić. 

cytat

Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. 

cytat

Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich. 

cytat

Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. 

cytat

Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu. 

cytat

Niebianie w każdym ra­zie nie mają ani żołądków, ani narządów płciowych. 

cytat

Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. 

cytat

Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj. 

cytat

Cze­muż to kocha­my dzieci? Otóż głównie dla­tego, że tyl­ko małe dziec­ko nie pot­ra­fi zwodzić nas i oszukiwać. 

cytat

Naj­większym szczęściem kla­syków jest z pew­nością to, że już nie żyją. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów