Szwajcarzy

Zgro­madzi­liśmy 21 cy­tatów Szwaj­carów.

Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. 

cytat

Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. 

cytat

Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu. 

kulisy

Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa. 

kulisy

Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie. 

kulisy

Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych. Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz. 

cytat

Życie jest krótkie, za­tem nie po­zos­tało nam wiele cza­su na to, aby roz­ra­dować ser­ca tych, którzy ra­zem z na­mi podążają ciemną doliną. 

cytat

Nie ma praw­dzi­wej po­bożności bez bohaterstwa. 

cytat
Lista autorów