Poeci

Zgro­madzi­liśmy 42 cy­taty poetów.

Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić. 

cytat

Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. 

cytat

Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich. 

cytat

Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. 

cytat

Niebianie w każdym ra­zie nie mają ani żołądków, ani narządów płciowych. 

cytat

Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. 

cytat

Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. 

cytat

Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. 

cytat

Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa. 

kulisy
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów