Pisarze science fiction

Zgro­madzi­liśmy 237 cy­tatów pi­sarzy scien­ce fic­tion.

Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni. 

cytat

Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. 

cytat

Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. 

cytat

[...] niewiele jest rzeczy, które mogą zachwiać wiarą tak jak zo­bacze­nie wy­raźnie i na włas­ne oczy obiek­tu tej wiary. Zo­baczyć bo­wiem, wbrew pow­szechnym prze­kona­niom, wca­le nie znaczy uwie­rzyć. Wte­dy właśnie wiara się kończy, po­nieważ nie jest więcej potrzebna. 

cytat

Małżeństwo zaw­sze jest związkiem dwoj­ga ludzi go­towych przy­siąc, że tyl­ko to dru­gie chrapie. 

cytat

Gdy­by po­rażka nie znała ka­ry, suk­ces nie byłby nagrodą. 

cytat

Życie to tyl­ko che­mia. Tu krop­la, tam strużka, a wszys­tko się zmienia. Niewiel­ki łyk sfer­mento­wanych soków i nag­le człowiek zdol­ny jest przeżyć ko­lej­ne parę godzin. 

cytat

Wiesz co jest naj­większą tra­gedią te­go świata? Ludzie, którzy nig­dy nie od­kry­li, co nap­rawdę chcą ro­bić i do cze­go mają zdol­ności. Sy­nowie, którzy zos­tają ko­wala­mi, bo ich oj­co­wie by­li ko­wala­mi. Ludzie, którzy [...] — czytaj całość

cytat

Ludzki umysł trak­tu­je rzeczy am­bicjo­nal­nie [...]. Cały zak­res wszechświata wy­raża się dla nich [zwierząt] ja­ko rzeczy, które:
a) na­dają się do kopulacji,
b) na­dają się do jedzenia,
c) na­leży przed ni­mi uciekać,
d) kamienie.
To uwal­nia umysł od zbędnych myśli i da­je ko­nie­czną bys­trość wte­dy, kiedy jest niezbędna. 

cytat

Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej osobowości. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów