Fizycy

Zgro­madzi­liśmy 83 cy­taty fi­zyków.

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej.

Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) 

cytat

Jeżeli za­bałaga­nione biur­ko jest oz­naką za­bałaga­nione­go umysłu, oz­naką cze­go jest pus­te biurko? 

cytat

Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami. 

cytat

Naj­bar­dziej niez­ro­zumiałą kwes­tią do­tyczącą świata jest to, że on jest zrozumiały. 

cytat

Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia. 

cytat

Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. 

cytat

Obłęd: pow­tarzać w kółko tą samą czyn­ność ocze­kując in­nych rezultatów. 

cytat

Aby uka­rać mnie za moją po­gardę dla auto­rytetów, los spra­wił, że sam stałem się autorytetem. 

cytat

Nauka bez re­ligii jest ka­leka, re­ligia bez nauki jest ślepa.
Die Na­tur­wissen­schaft oh­ne Re­ligion ist lahm, die Re­ligion oh­ne Na­tur­wissen­schaft ist blind. (niem.) 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów