Amerykanie

Zgro­madzi­liśmy 85 cy­tatów Ame­rykanów.

Jeśli chcesz rozśmie­szyć Bo­ga, opo­wiedz mu o twoich pla­nach na przyszłość.
If you want to ma­ke God laugh, tell him about your plans. (ang.) 

cytat

Mężczyznę można „wy­kas­tro­wać” jed­nym zda­niem: wolę, abyś był moim przy­jacielem niż kochankiem. 

cytat

Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki? 

cytat

Fakt, że jes­tem pa­ranoikiem, nie oz­nacza jeszcze, że cały świat nie sprzy­mie­rzył się prze­ciw­ko mnie. 

cytat

Jes­tem tak po­dek­scy­towa­ny, że chy­ba umy­je dzi­siaj wszys­tkie zęby. 

cytat

Nie kry­tykuj mas­turbac­ji! To seks z kimś, ko­go się kocha! 

cytat

Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych.

Mo­ney is bet­ter than po­ver­ty, if on­ly for fi­nan­cial reasons. (ang.) 

cytat

Gdy byłem w twoim wieku, miałem szes­naście lat. 

cytat

Je­dyny raz osiągnęliśmy z żoną równoczes­ny or­gazm, gdy sędzia pod­pi­sywał nasze do­kumen­ty rozwodowe. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lista autorów