„Jeden drugiego brzemiona [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 29 opinii.

wańka powstańka dzień po

„Je­den dru­giego brze­miona noście”

ja­ko no­we bez pokory
s t w o r z e n i e 
POp­rawności inaczej
bez Praw Bożych
samozwańczy
paździe­rzo­wy smog na roz­sta­ju staje
z przy­pisa­nym so­bie he­moroidem
poszu­kując równo umysłowej smo­cycy
z wiel­kim ko­dem umoc­nienia
współżycieli POm­nożenia celów
stworze­nia no­wej przestrzeni
ob­rze­zanej wys­py by­le ja­kiego
zak­wi­tu - ewan­ge­lii* ob­cych

a więc sier­pij - da­lej młotaj
gi­loty­nuj i księżycuj
a f r o d y z j a k i e m 
na paździerza
tęczo­wym kropidłem
gdyż PO­ciąga POdlewany
piach na plaży

z ł u d z e ń

fraszka
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2017, 12:38

hm?
tak po pros­tu :P
nic to trudnego
masz dur­ny ot­warty łeb

:)
cóż począć
...itd. 

O bos­ki, jakże ty to ro­bisz, że zaglądasz w moją głowę? :P:D ha ha ha 
Chciałem ci po­wie­dzieć, żeś ig­no­rant, po­za tym, że świn­ka. :D
To nie głowa, ale pra­cuj języczkiem da­lej. :P:D ha ha ha 

he he

hej ~sMOG :P
masz ZOO w głowie, za­dymiony cze­rep i widze­nia - to sa­mo zgadnij

:P 

Hej Pro­sia­czku :)
Skąd ta ko­zia trąbka??? Czyżbyś nie tyl­ko chłopców, ale i... ko­zy??? A feeeee Świn­ko... :D
Nie mam am­nezji, sprawdź so­bie, bo chy­ba masz de­men­cję. :D
Nie przep­raszaj za szcze­rość, tyl­ko w końcu [...] — czytaj całość

~sMOG
to inaczej ko­zia trąbka POd­szy­wająca się pod smo­ka i nie wiado­mo POd co jeszcze,
kod go dra­pał w czar­ny je­go mar­sz w kro­ku uro­dy wydźwięku.
Sko­ro lu­bisz ro­bić za echo PO, któż ci [...] — czytaj całość

Nie wiem, co Ty wdychasz, ale to nie jest zdrowe.
Ska­sowałeś, ha ha ha . Nie mogłeś so­bie odmówić, ale oczy­wiście w for­mie cytatu
z od­po­wied­nim opi­sem... taaak, to pew­nie grzyb­ki... :D
Wrzu­cam jeszcze raz, [...] — czytaj całość

za­sad­niczo nie dzi­wi mnie ob­struk­cja dot­kniętych inaczej itp. i ta­kie tam czy­jeś kodzie POty

~sMOGyestem
sor­ry, że gdy sku­piałeś się na zna­kach widzeń ja­ko... Werny/chory
miałeś pro­jek­cje hemoroidalne
a dot­knęło CIĘ słowo, które­go nie mogłeś zjeść [...] — czytaj całość

wdech

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 08:25None sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:24None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:22Pankreator sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mazowieckiemu

dzisiaj, 08:19None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:09Naja sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:00giulietka sko­men­to­wał tek­st cdn.  

dzisiaj, 07:59giulietka sko­men­to­wał tek­st to nie łza mi [...]

dzisiaj, 07:54Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]