fraszka na detektywa w necie [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 11 opinii.

Fraszki

fraszka na "detektywa"

w ne­cie ciągle sie­dzi wszys­tkich śledzi
gdzie się po­jawi tam swąd zostawi


fraszka na za­myśloną

w ne­cie się zadłużyła i zupę przypaliła
za­miast obiadu była chry­ja

fraszka
zebrała 53 fiszki • 11 grudnia 2012, 17:24

masz rację Jul­ko :) czas wszys­tko zwe­ryfi­kuje i odpłaci...gdy­by nie Ty i parę tu jeszcze osób pew­nie bym daw­no stąd odeszła, ale to właśnie dzięki Wam na­dal jes­tem i uod­porniłam się :) a każdy z nas tworzy swój ob­raz włas­ny­mi słowa­mi :)

dziękuję za dob­re słowo, na­wet nie wiesz ile ono dla mnie znaczy :)))

bu­ziaki :)))** 

Aniu...war­to żyć.....ser­cem i...pięknem ja­kie w nas dla dru­gich....cho­ciaż cza­sami, in­ni żar­ty ( na tym por­ta­lu ) z te­go czy­nią i kiep­ską grę up­ra­wiają, która wcześniej czy później ob­ra­ca się prze­ciw­ko nim.

Miłości ja­ka w nas...za­wiść dru­giego człowieka, je­go podłe słowa...nig­dy w ka­mień....wrażli­wego ser­ca nie zamienią...........;))) 

Jul­ka właśnie dla­tego do­pisałam, żeby nie ko­jarzyć fraszek z kim­kolwiek z użyt­kowników, bo wiem jak to działa, że za­raz są do­mysły i do­pisy­wanie te­go cze­go nie ma ;) po­za tym u mnie Sok­ra­tes ma plus i nig­dy swądu nie zos­ta­wił :)

masz rację nie war­to czy­tać wy­wodów czy do­wodów ;) to stra­ta czasu... 

A ja myślałam, że ta fraszka dla...de­tek­ty­wa Sok­ra­tesa ;)))

Aniu...nie czy­tam te­go wszys­tkiego co po­niżej...bo.......cho­lera....już mnie bie­rze....i zwyczaj­nie mam dość!!!!

STOP... STOP...!!! 

Quo va­dis....dla Wszys­tkich na tym portalu.... 

Beat­ko to nie wi­na ne­tu, ale złego z niego korzys­ta­nia lub brak zajęć w realu i sie­dze­nie godzi­nami przed mo­nito­rem co nie wpływa po­zytyw­nie...ale to nie nasz prob­lem ;)
Mar­ci­nie uza­leżnieni mają problem [...] — czytaj całość

ten de­tek­tyw to ja­kiś niep­ro­fes­jo­nal­ny, kuchar­ka też niepo­rad­na ;)

faj­ne Aniu, poz­dra­wiam ;) 

Jak dla mnie de­tek­tyw prze­bił za­myśloną lecz obie fraszki su­per-poz­dra­wiam Aniu na dob­ra­noc :) 

Czuję dym ;)

Świet­nie Aniu ;) 

Świet­nie. Uza­leżnieni wbrew po­zorom , mają dużo ro­boty ;)

Poz­dra­wiam Aniu. 

Przed­nie :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skrobek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń