Wiara, miłość, przy­jaźń... tak [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 8 opinii.

Takie tam...

Wiara, miłość, przy­jaźń... tak trud­no w dzi­siej­szych cza­sach ot­worzyć się w pełni i wy­ra­zić te jakże piękne uczu­cia pros­ty­mi słowa­mi, tak z głębi ser­ca... Jeszcze trud­niej jest żyć w zgod­nie ze swoimi naj­skryt­szy­mi prag­nieniami, wy­rażać je w swoim postępo­wa­niu w swo­jej codzien­ności... Boimy się ot­worzyć, po­wie­rzyć bliźnim swo­je niepo­ko­je, tros­ki i marze­nia... Tak trud­no nam się roz­ma­wia o pięknie o miłości, mając świado­mość ja­kie wiel­kie og­ra­niczają nas podziały... Ni­by chodzi­my ra­zem do te­go sa­me­go kościoła, mod­li­my się przed tym sa­mym ołtarzem, po­da­je­my so­bie dłonie po­jed­na­nia... a jed­nak gdy tyl­ko opuszcza­my świąty­nie w jed­nej chwi­li sta­je­my się so­bie ob­cy... Za­miast po­być ra­zem, poświęcić so­bie chwilę cza­su, przejść się wspólnie drogą do do­mu, ucieka­my jed­ni od dru­gich... za­ta­piamy się w fo­te­lach swoich aut i roz­jeżdżamy się do domów... bez pożeg­na­nia, bez poz­dro­wienia, bez uczuć...
Tak bar­dzo mi bra­ku­je naszej jed­ności, gdy na­pełnieni Duchem Świętym mog­li­byśmy być dla siebie bliżsi... Tak bar­dzo mi bra­ku­je ocze­kujących w wejściu kapłanów, wi­tających swoich wier­nych uśmie­chem i spon­ta­nicznym uścis­kiem dłoni, tak bar­dzo mi bra­ku­je zwyczaj­nej, ludzkiej tros­ki, gdy ko­goś, kto sys­te­ma­tycznie przychodził a nag­le nie po­ja­wił się w kościele... tak bar­dzo mi bra­ku­je wychodze­nia kapłanów do ludzi, od­wie­dza­nia cho­ciażby tyl­ko dla­te­go, że ko­goś nag­le zab­rakło... tak bar­dzo mi bra­ku­je życzli­wości i po­ko­ry do ludzi, którzy, pragną god­nie pożeg­nać swoich ukocha­nych zmarłych, tak często oni pot­rze­bują po­cie­sze­nia i miłosier­dzia a słyszą je­dy­nie o ce­nie pochówku... Wszędzie tyl­ko podziały na re­li­gie, wyz­na­nia a na­wet dzieli­my się w wewnątrz swo­jej społeczności...
Tak bar­dzo mi smut­no, gdy czy­tam o pier­wszych apos­tołach i zes­ta­wiam tę wiedzę do dzi­siej­szych czasów... Gdzie ta jed­ność ? Gdzie ta miłość ? Gdzie ta po­bożność ? Cza­sa­mi od­noszę wrażenie, że każda re­li­gia, każda pa­ra­fia, każda duża lub mała społeczność głoszą in­ne­go Chrys­tu­sa, jakże od­mien­ne­go od te­go, które­go znam... prze­pełnione­go po­ko­jem, dob­ro­cią, łagod­nością, po­korą, de­li­kat­nością, miłosier­dziem, prze­bacze­niem, skrom­nością...
Cza­sa­mi gu­bię się w tym wszys­tkim i uciekam do przyd­rożnych kap­liczek lub przyszpi­tal­nych kościółków... i pow­tarzam w ser­cu słowa Fran­ciszka... marzy mi się Kościół ubo­gi tak jak ubo­gi był Chrys­tus... pot­rze­ba nam siebie nawza­jem...

felieton
zebrał 10 fiszek • 11 października 2017, 11:42

To dziw­ne, ale nie wyob­rażam so­bie jed­nak Pol­ski i Po­laków bez KRK. Uważam, że po­woli trze­ba od­ka­mieniać tą in­sty­tuc­je z dog­matów, z sak­ra­mentów, ale nie widzę cze­goś in­ne­go co by poz­wo­liło być nam Po­laka­mi i Pol­sce Polską. 

Miło Cię znów czy­tać,poz­dra­wiam ciep­lutko :) 

Pełne wrażli­wości słowa. Tęskno­ta za piękny­mi re­lac­ja­mi ludzki­mi. Nies­te­ty ciężko o nie, nie tyl­ko w kościele, ale również w życiu codzien­nym. Każdy widzi czu­bek włas­ne­go no­sa i czu­je skórę sie­dze­nia w no­wym aucie.
Wg mnie nauki Chrys­tu­sa da­lekie są od wi­zerun­ku obec­ne­go kościoła ka­tolic­kiego. Jeśli ktoś szu­ka Chrys­tu­sa, Bo­ga czy ja­kiej­kolwiek to zwac to nie w tej instytucji. 

Im więcej na us­tach świętiści tym mniej w ser­cu człowieczeństwa... 

Po­pieram w całości, a tym­cza­sem w łodzkiem ksiądz zadłużył pa­rafię i uciekł z pieniędzmi, w Trójmieście księdza ok­radli - miał na kon­cie 2 mi­liony. Nie ma jed­ności, pa­rafia to biz­nes księży. Jest [...] — czytaj całość

Im więcej pośred­ników (czyt kapłanów) tym da­lej od Boga.
Bib­lia 1 Piot­ra 2:5-9 

... dziś szyb­ciej to znaj­dziesz na świec­kich im­pre­zach, niż w kościele...

;-) 

Od cza­su do cza­su war­to po­marzyć
kiedy os­tatnio od­wie­dził mnie le­ciwy wu­jek z da­leka wspo­minał jak to po myszy w tu­tej­szej ba­zyli­ce
w tra­cie sym­bo­liczne­go prze­kazy­wania so­bie pokoju [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

natalia(__ups

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny