Sergiej Łoznica jest ukraińskim [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 4 opinie.

DONBAS(recenzja filmu)

Ser­giej Łoz­ni­ca jest uk­raińskim reżyse­rem bar­dzo też związa­nym z Rosją i Białoru­sią. W swoich fil­mach ata­kuje bar­dzo społeczeństwo ro­syj­skie i cały sys­tem społeczno-po­lityczno-re­ligij­ny Ros­ji. Tym ra­zem na­malo­wał ob­raz zru­syfi­kowa­nych Uk­raińców we wschod­niej części Uk­rainy, żyjących pod dob­ro­wolną oku­pacją Ros­jan oraz w cza­sie trwającej tam już kil­ka lat woj­ny do­mowej.

Sce­nariusz do te­go fil­mu na­pisał na pod­sta­wie fil­mików wrzu­canych do ser­wi­su You Tu­be i tak pow­stało w su­mie 13 etiud, cza­sem bru­tal­nych, cza­sem prze­rażających, ale ge­neral­nie budzących po­lito­wanie nad upad­kiem człowieka i na­rodu. I tak zas­ta­nawia widza dzi­kość tych ludzi, ja­kieś niezrówno­ważenie, brak umiaru, skłon­ność do prze­mocy, niecy­wili­zacyj­ność, a więc rodzi się py­tanie - czy ta­ki nies­ta­bil­ny wielo­miliono­wy zle­pek jest na­rodem, a tym sa­mym czy dorósł do nieza­wisłości państwo­wej i film da­je raczej od­po­wiedź na nie.

We fil­mie jest po­kaza­na wszech władza zielo­nych ludzików, ro­syj­skiego wy­wiadu woj­sko­wego i służb Fe­deral­nej Służby Bez­pie­czeństwa Ros­ji, które w swych działaniach są bez­względne, po pros­tu to jak zaw­sze machi­na ter­ro­ru i mor­du za ba­tiu­szkę, którym te­raz jest Pu­tin. A przy nich widzi­my Uk­raińców, czy­li zdrajców swo­jej niepod­ległości, którzy są zbydlęce­ni, mają men­talność ban­dycką oraz wy­god­niczą, a po­zos­tała część jest zas­traszo­na, zde­zorien­to­wana, schodzi pod ziemię i szczurze­je chcąc przecze­kać.

Sce­narzys­ta i reżyser nie po­kazu­je dru­giej stro­ny kon­flik­tu,ale dos­ta­jemy o niej in­formac­je z ust mie­szkańców Don­ba­su, którzy mówią, że nie są lep­si do tu­tej­szych i bez­względnie ata­kują obiek­ty cy­wil­ne i za­bijają lud­ność cy­wilną, no i trud­no im nie wie­rzyć, bo my Po­lacy naj­le­piej wiemy ja­kie pot­wo­ry drze­mią w Uk­raińcach.

Bar­dzo dob­rze reżyser po­kazał działanie tłumu pod­sy­cane­go przez żal i niena­wiść, jak sta­je się żądny krwi i nie po­puści aż tej krwi nie zo­baczy, a da­lej nie za­bije i na­wet zwłok nie spro­fanu­je, i o dzi­wo więcej człowie­czeństwa zacho­wują żołnie­rze niż zwykły sza­ry człowiek, który tam jest zlep­kiem naj­pros­tszych i na­jok­rutniej­szch in­styn­któw, nie wychodzących po­za cechy zwierzęcia.

Ci, którzy chcą żyć nor­malni, z da­la od ok­ru­cieństwa ban­dy­tyz­mu są bez­względnie ter­ro­ryzo­wani i po­niżeni lub niszcze­ni. że wy­daję się, że Ros­ja­nie widzą Uk­rainę tyl­ko ja­ko ko­lonię, a Uk­raińców ja­ko niewol­ników. Myślę na­wet, że film jest pe­symis­tyczną od­po­wie­dzią na py­tania o Uk­rainę i Uk­raińców, a więc, że kraj i naród ten pogrążą się w chaosie i po­woli staną się pod­ba­ciem Ros­jan. Wpraw­dzie wiem, że NA­TO, a zwłaszcza Pol­ska udziela po­mocy szko­leniowej Uk­raińcom, ale oni sa­mi chy­ba nie za bar­dzo wierzą i wiedzą czym są wol­ność i su­weren­ność. Zresztą szkolący ich, moim zda­niem, też już od­da­li w połowie na­rodu ser­ce wy­godzie i zys­ko­wi,a wol­ność i niepod­ległość wy­maga cza­sem niewygód i krwi bojowników.

Smut­ne więc rodzi się przesłanie szer­sze z fil­mu, bo dla Pol­ski i Po­laków oraz Euro­py. Pławi­my się w dob­ro­bycie, a umiera­my.

felieton • 6 grudnia 2018, 11:46

Jed­nią... tak, jak te­raz, jak zaw­sze. Z pew­nością część Uk­raińców zos­tała i po­kochała nową władzę. Zaw­sze tak jest, ale to nie zmienia fak­tu.
Poz­dra­wiam. :) 

dziękuję za Wasze opi­nie, no nie wiem, ten tłum pra­wie roz­szar­pujący jeńca na uli­cy, to sa­mi Ros­ja­nie? Mógłbym za­pytać czy Kaszu­bi to Po­lacy ? Myśmy po 123 la­tach jed­nak by­li jed­nią. Zas­ta­nawiałem się i zas­ta­nawiam na­dal, czy Uk­raińcy to fak­tycznie naród i czy to jest państwowość? 

Dużo praw­dy - ale czy na wschodzie Uk­rainy mie­szkają Uk­raińcy ? 
Trud­no po­wie­dzieć . 
Też różne są pos­ta­wy w dzi­kim świecie - nie dziw że ludzie dziczeją . 
Dochodzi jeszcze ko­munis­tyczna przeszłość .
Nie ocze­kuj­my od nich sa­mos­ta­nowienia po cza­sach ta­tarów ca­ra i ko­muny . 
In­ny świat . 

Mi­rek, zaw­sze czy­tam Two­je fe­lieto­ny z za­cieka­wieniem, choć nie zaw­sze coś na­piszę pod spodem.
Ale wy­daje mi się, że zbyt sro­go oce­niłeś Uk­raińców . W tym fil­mie nie ma uk­raińskiego ok­ru­cieństwa, to nie [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni

wczoraj, 20:00PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y