1962 rok. Czarny i [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

GREEN BOOK(recenzja filmu)

1962 rok. Czar­ny i biały Ame­ryka­nie podróżują przez połud­niowe an­tyaf­roame­rykańskie i nie tyl­ko Sta­ny Zjed­noczo­ne Ame­ryki Północ­nej. Biały się uważa za niewol­ni­ka, ale czar­ny uważa się za większe­go niewol­ni­ka, a za je­go większym niewol­nic­twem ma prze­mawiać to, że opuściła go żona, jest czar­ny, jest sa­mot­ny i jest homoseksualistą.

Jadą so­bie przez te połud­niowe ra­sis­tow­skie i strasznie ho­mofo­biczne sta­ny USA i biały dostępu­je spełnienia się ja­ko piel­grzym, bo oto może w Ken­tucky ku­pić w ory­ginal­nej res­taurac­ji słyn­ne­go McChic­ke­na z Ken­tucky i widzi­my my widzo­wie, że tra­fił do ra­ju, którym chce się podzielić z czar­nym Ame­ryka­ninem i uda­je mu się w niego ten raj przeszczepić.

Jadą więc da­lej i tam biały nat­ra­fia na czar­ne­go mi­syjną pracę na rzecz świado­mości eko­logicznej. W 1962 ro­ku? Te­mat się wy­daje być na­ciąga­nym moc­no, ale ko­nie­cznym do Os­ca­ra za naj­lep­szy film ame­rykański. Czar­ny mis­jo­narz uczy też "białego murzy­na" prak­tyczne­go sto­sowa­nia w życiu siódme­go przy­kaza­nia, czy­li, że jak leży, to nie znaczy, że jest two­je,mo­je lub nasze, ale jest te­go ko­mu wy­padło.

Białego murzy­na jest to zderze­nie z pięknem, bo nieopat­rznie zgadza się pi­sać list do żony i dzieci, więc sa­mot­ny czar­ny niewol­nik widząc je­go niepo­rad­ność w biegłości włada­nia słowem pi­sanym po­maga mu pi­sać lis­ty ro­man­tyczne i poetyc­kie, a w os­ta­teczność w ciągu ośmiu ty­god­ni nau­czy go pi­sać cudną amerykańszczyzną.

Podróżują i biały ma misję, którą czar­ny nie podziela, choćby z rac­ji te­go, że jest ge­jem, więc chy­ba nie pot­ra­fi je­go umysł ope­rować w tych ka­tego­riach piękna, a miano­wicie biały uparł się, że spraw­dzi czy prawdą jest, że pier­si ko­biet połud­nia są o wiele większe i wiele krąglej­sze, a za­tem wiele bar­dziej sycące zmysł wzro­ku i chęć budzące usil­niej niż pier­si ko­biet z półno­cy. Choćby dla fi­nału tych poszu­kiwań trze­ba obej­rzeć to dzieło X Muzy.

Prze­mie­rzają połud­niowe sta­ny i spo­tykają bar­dzo złych białych niewol­ników, niewol­ników przez wszel­kie up­rzedze­nia do ludzi in­nych, trak­tujących in­nych z dzi­siej­sze­go pun­ktu widze­nia nie do przyjęcia, że na­wet biały niewol­nik mu­si dać w twarz in­ne­mu białemu niewol­ni­kowi, co czar­ne­go i białego dop­ro­wadzi do pew­ne­go całkiem blis­kiego spot­ka­nia z Ro­ber­tem Ken­ne­dym.

Film po­kazu­je czym jest cud w prak­ty­ce, a więc czar­ni murzy­ni gdzieś, w którymś z połud­niowych stanów Ame­ryki ciężko ha­rują w po­lu ja­kimiś gra­cami, są przy­gar­bieni, spo­ceni i nag­le je­den z nich dos­trze­ga zat­rzy­mującą się na drodze li­muzynę, w której kierowcą jest biały, a na tyl­nej ka­napie wy­god­nie rozłożony sie­dzi czar­ny człowiek. Po­woli pra­cujący Af­roame­ryka­nie pros­tują się i pat­rzą, pat­rzą i pat­rzą jeszcze, i nap­rawdę nie jes­tem so­bie wyob­ra­zić na­wet co oni so­bie wte­dy myśle­li. W każdym ra­zie sce­na jest prze­komiczna i przej­dzie do his­to­rii ki­na.Inną rzeczą jest, że gdy­by wie­dzieli, że czar­ny na ka­napie jest ge­jem, to nie wiem czy by nie po­bieg­li na drogę, wyszar­pa­li go z błękit­ne­go piękne­go aut­ka i nie zag­ra­cowa­li na śmierć. W człowieku zaw­sze znaj­dzie się ja­kiś powód do niena­wiści, czy oce­ny idącej za da­leko w wyroki.

Ten film ma wszel­kie at­ry­buty ko­nie­czne do współczes­ne­go Os­ca­ra za naj­lep­szy film. Jest o ra­siz­mie, jest o tak zwa­nej ho­mofo­bii, jest o sa­mot­ności, jest o eko­logii, jest o przełamy­waniu ba­rier, jest o podłości, jest też o he­tero­sek­sual­nej małżeńskiej i rodzin­nej cud­nej miłości i o bra­taniu się ludzi po­mimo różnic, jest o wpuszcze­niu do do­mu no­siciela grzechu, więc za­tem jest o tolerancji.

Wszys­tko to ilus­tru­je nap­rawdę piękna mu­zyka w tym oczy­wiście nasze­go Cho­pina, wy­kony­wana przez podwójne­go dok­to­ra, który urodził się w ciem­nej kar­nacji skóry, jest niesa­mowi­cie mądrym i wewnętrznie pięknym człowiekiem. W ogóle w pew­nym mo­men­cie fil­mu myślałem so­bie, że tak nap­rawdę to on jest ad­re­sowa­ny do białej ka­tolic­kiej wi­dow­ni i mówi - pat­rz, tęczo­we jest piękne, pozwól Trzas­kow­skiemu i Ra­biejo­wi w War­sza­wie i w Pol­sce na co ab­so­lut­nie poz­wo­lić nie możesz! Pozwól wiośnie zak­witnąć sa­moza­dowo­laniem sześciolatków i przyzwól 9 lat­kom , a by zaak­cepto­wały siebie w spełnieniu sek­sual­nym z do­rosłymi - otwórz się! Niech w ser­cu two­jem bra­cie i sios­tro ka­toliczko za­mie­szka chwi­la dla pedofila.

Jadą przez te Sta­ny Zjed­noczo­ne Ame­ryki Północ­nej i roz­ma­wiają ze sobą czar­ny i biały oby­wate­le Stanów Zjed­noczo­nych Ame­ryki północ­nej i po­wiem - roz­ma­wiają nap­rawdę cud­nie, że za sa­mo poczu­cie hu­moru w tych dialo­gach ja­kaś sta­tuet­ka Os­ca­ra się na­leży. Jeszcze roz­ma­wiając edu­kują nas. Mówią co jest cool i co tren­dy. Mówią, co ab­so­lut­nie jest be, a co całko­wicie roz­mi­ja się z ca­cy.

Ka­mera pro­wadzi nas przez wszel­kie po­kusy ludzkie, przez grzech i zwyczaj­ne zło oraz przez ame­rykańską prze­moc na­rodu pow­stałego ze zlepków naj­mniej ete­rycznych struk­tur ludzkich, nie za bar­dzo wiedzące­go, nie za bar­dzo kochające­go, nie za bar­dzo nad­sta­wiające­go wta­roj po­liczek, ale za to świet­nie władające­go pięściami, które to pięści w os­ta­teczności, ale prze­ważnie wcześniej wyręcza sys­tem op­ra­cowa­ny przez inżyniera naz­wiskiem Colt.

Ko­lej­ny cud­nej uro­dy os­ta­tecznie film dro­gi wyszedł twórcom, niesa­mowi­ta pro­moc­ja USA, choć mi­mo nag­ro­madze­nia zła wy­daje się, że tak nie po­win­no być, a jed­nak tak jest al­bo­wiem jed­na­kowoż os­ta­tecznie, to w Pol­sce każdy mężczyz­na i każda ko­bieta, która świętu­je lub nie dzi­siaj dzień ko­biet, to będąc urodzo­nymi w la­tach sześćdziesiątych i ciut później, to oni wiedzą, że Ame­ryka jest piękna, po­mimo, że jadąc tam tu­rys­tycznie możesz zos­tać zgwałco­nym, zas­trze­lonym, na­pad­niętym oraz dop­ro­wadzo­nym po­za gra­nice zdziwienia.

No piękny film, idźcie oglądaj­cie i myślcie, bo ar­tyści i twórcy ki­nowi to iluz­jo­niści, a za­tem fałszerze naszych dusz. Bo­hate­rowie są czar­ny i biały, a prze­cież chodzi tak nap­rawdę o to, żeby świerk czy jodła w ka­tolicką wi­gilię nie miały igieł zielo­nych, a tęczzowe.

Jest dzień ko­biet, to na ko­niec po­ruszę wątek cu­dow­nej he­tero­sek­sual­nej ko­biety - żony"białego murzy­na", która jest właśnie wspa­niałą czułą żoną, matką, sios­trą i roz­pa­laczką ra­dości do­mowe­go og­niska! I na co to zmieniać. Jak jest ro­wer tan­dem, to pe­dałowa­nie nim ma sens tyl­ko wte­dy, gdy pe­dałują ko­bieta i mężczyz­na, a ce­lem ich podróży jest małżeństwo ta­kie czy in­ne, dzieci, rodzi­na. Ciebie pro­simy - wysłuchaj nas Panie!

Dziękuję, wstańcie klas­kajcie, nie wstydźcie się łez, a ja wkrótce za­bisuję ko­lejną re­cenzją z ko­lej­ne­go dzieła X Mu­zy. Pokój Wam.

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 marca 2019, 07:47

Tak, pew­nie dużo jeszcze tam smaczków jest i dyg­resji, war­to będzie kiedyś do niego wrócić, choć wątpię w pow­ro­ty, raczej nie będzie to już możli­we, zwłaszcza, że nie mam TV, a tu i te­raz są ta­kie fas­cy­nujące i dob­re dla ra­dości życia. 

Po­minąłeś ważny szczegół, z pun­ktu widze­nia Os­ca­ra, pop­rzez niec­ny występek białego i po­ryw­cze­go ra­sis­ty zos­tała zam­knięta CO­PACA­BANA, knaj­pa pew­ne­go gru­bego Żyda.
Ma­my wątek an­ty­semic­ki. :D Na­tomiast ho­mosek­sualizm zos­tał tyl­ko de­likat­nie za­suge­rowa­ny, po [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:06PetroBlues do­dał no­wy tek­st Mawiają, że jak nie [...]

dzisiaj, 10:00ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:49ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]