Rachunek po bitwie Cała [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 12 opinii.

Rachunek po bitwie

Rachu­nek po bit­wie

Cała ta wo­jen­ka me­dial­na o ,,pol­skich obo­zach zagłady” i wszys­tkim co było wokół te­go – niewątpli­wie pod­niosła ciśnienie dla wielu.
Prze­bieg tej bit­wy był już za­powie­dziany chy­ba kil­ka­naście lat te­mu przez główne­go ra­bina i dokład­nie tak prze­biegał . Cała ma­sa fak­niusów o za­sięgu świato­wym a nap­rze­ciw kon­trak­cje Po­laków w in­tre­necie – chy­ba skuteczne.
Nie wiem czy to za­mie­sza­nie było wyk­reowa­ne z ok­reślo­nymi ce­lami itp. – nie wiem . 
Wiem że te­mat pod­niesiony sta­nie się oma­wiany i ,,po­liczo­ny”
Tak więc wy­nika że na tle II woj­ny,- nie masz na­rodu nad naród Pol­ski. Nie ma lep­sze­go – a jak ktoś ma jakąś pro­pozycję niech wskaże. Ze wsze­lakich wska­zań, sta­tys­tyk wychodzi że są Po­lacy i długo nic. Nie masz nad Po­laków – i już . 
Wszys­cy w cza­sie tej woj­ny ko­labo­rowa­li in­sty­tuc­jo­nal­nie z Niem­co-faszys­ta­mi al­bo z So­wieta­mi w tym i Żydzi. Wychodzi na­wet że współpra­ca Żydów, była nie tyl­ko pow­szechna ale da­leka od norm ok­reślających dla Po­laka god­ność człowieka . Co tu dużo mówić zhańbi­li się prze­raźli­wie.
Dla Pol­ski woj­na nie skończyła się wraz z czter­dzies­tym piątym ro­kiem i mieliśmy dal­szą część ha­nieb­nych czynów na­rodów Euro­py . W An­glii , USA lub Fran­cji ale naj­bar­dziej przyk­ra była de­fila­da w Lon­dy­nie bez Po­laków. Co do na­rodu Żydow­skiego to ko­labo­rował całą gębą z So­wieta­mi i ak­tywnie uczes­tniczył w mor­dach na Pol­kach. Eli­ta Pol­ska zos­tała wytępiona a jej miej­sce zajęli przechrzcze­ni Żydzi , Ros­ja­nie oraz Po­lacy z mar­gi­nesu.
Su­mując – Żydzi ko­labo­rowa­li z obo­ma oku­pan­ta­mi przyczy­niając się do mor­do­wania włas­ne­go na­rodu jak i Po­laków . Ich działania miały wy­miar an­ty­pol­ski oraz były niez­wykle bru­tal­ne. Pot­ra­fili mor­do­wać tych którzy po­maga­li Żydom a na­wet pro­wadzić obo­zy po­dob­ne do Oświęci­mia.
Pod­su­mowa­nie to może wy­dawać się pew­nym zas­kocze­niem , co zresztą nie dzi­wi bo dostęp do in­formac­ji w tym te­macie był og­ra­niczo­ny .Wys­tar­czy jed­nak trochę chęci i wy­nik wyjść mu­si ta­ki sam
Na ko­niec na­leży przy­pom­nieć bo niektórzy zaczy­nają mieć dziw­ne poczu­cie wi­ny . 
NIE MASZ W TEJ WOJ­NIE WIĘKSZE­GO NA­RODU JAK PO­LACY !!!
Amen

felieton
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2018, 18:57

Słusznie cy­taty to nie jest dob­re miej­sce na trud­ne te­maty. Tu się pisze o miłości. Ale !? Na tym por­ta­lu nie ma cenzu­ry i wiem że nikt mi tek­stu nie wy­kasu­je - [...] — czytaj całość

Ro­zumiem Cię Ro­zar.. wychodzi na to że cy­taty to niewłaści­we miej­sce na ta­kie te­maty.. kiedyś też próbo­wałem i słabo to wychodziło.. nikt tu nie przychodzi po ta­kie za­gad­nienia.. wi­docznie trze­ba pod­ka­sać rękawy [...] — czytaj całość

,,Eli­ta Pol­ska zos­tała wytępiona a jej miej­sce zajęli przechrzcze­ni Żydzi , Ros­ja­nie oraz Po­la­cy z mar­gi­ne­su"
Zda­nie wy­daje się oczy­wis­te. Nie ma tu nic o społeczeństwie , kra­ju itp.
Bucham niena­wiścią ? [...] — czytaj całość

A właśnie, Onej­ko ja tyl­ko wkleiłem Twój fe­lieton z przed lat - prze­ciągnąłem od góry do dołu i sko­piowałem.. nic o żad­nych fiszkach nie wspom­niałem - Ty jes­teś autorką te­go tek­stu :)

P.S.
A co do Żydów, nie jes­tem an­ty­semitą w żad­nym ca­lu.. prob­le­my i po­ten­cjal­ne zag­rożenia dos­trze­gam w in­nej materii.. 

Udzielając się w tym te­macie za­leżało mi aby po­zos­tać osobą bez­stronną, mającą wska­zać wspólne war­tości po­nad podziałami.. to co czy­ni nas Po­laka­mi. W żad­nym wy­pad­ku mój post nie miał być od­skocznią dla [...] — czytaj całość

Dokład­nie, to jest żenujące, że po­pełniłeś tek­st, który zap­rzecza sam so­bie. czy ja gdziekol­wiek na­pisałam, że nie ma w tym praw­dy ? Chodzi o to, że nie pot­ra­fisz tej praw­dy prze­kazać, bo [...] — czytaj całość

Smurf007 - i o to chodzi . 
Nies­te­ty to tyl­ko początek na którym jed­nak można już zbu­dować real­ny ob­raz tam­tych i naszych czasów.
Swo­bod­ne i ref­leksyj­ne myśle­nie tworzy nam nies­podzian­ki z którymi [...] — czytaj całość

Onej­ka - nie bądź żenująca - zdu­miewające że te­zy przed­sta­wione są dla ciebie niep­rawdo­podob­ne . 
Wsze­lakie źródła do których odeślę są ofic­jalne i nie ne­gowa­ne tak ja Wi­kipe­dia.
Dlacze­go mam być potomkiem [...] — czytaj całość

Prawdę dzieli­my na prak­tyczną i niep­raktyczną.. na­tomiast niep­rawda dzieli się sa­ma :)

Jedną z myśli prze­wod­nich w ta­kich te­matach jest dla mnie np:
~'Naród który re­zyg­nu­je z praw­dy dla po­koju, nie zasługu­je ani na [...] — czytaj całość

He he no dzięki, ja z te­go źródła bym się nie na­piła, gdy­bym miała być tak jak Ty pełna niena­wiści do ludzi in­nych wyz­nań i poglądów...wo­lałabym so­bie chy­ba palnąć w łeb. Powiedz [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

dzisiaj, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]