Rachunek po bitwie Cała [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 12 opinii.

Rachunek po bitwie

Rachu­nek po bit­wie

Cała ta wo­jen­ka me­dial­na o ,,pol­skich obo­zach zagłady” i wszys­tkim co było wokół te­go – niewątpli­wie pod­niosła ciśnienie dla wielu.
Prze­bieg tej bit­wy był już za­powie­dziany chy­ba kil­ka­naście lat te­mu przez główne­go ra­bina i dokład­nie tak prze­biegał . Cała ma­sa fak­niusów o za­sięgu świato­wym a nap­rze­ciw kon­trak­cje Po­laków w in­tre­necie – chy­ba skuteczne.
Nie wiem czy to za­mie­sza­nie było wyk­reowa­ne z ok­reślo­nymi ce­lami itp. – nie wiem . 
Wiem że te­mat pod­niesiony sta­nie się oma­wiany i ,,po­liczo­ny”
Tak więc wy­nika że na tle II woj­ny,- nie masz na­rodu nad naród Pol­ski. Nie ma lep­sze­go – a jak ktoś ma jakąś pro­pozycję niech wskaże. Ze wsze­lakich wska­zań, sta­tys­tyk wychodzi że są Po­lacy i długo nic. Nie masz nad Po­laków – i już . 
Wszys­cy w cza­sie tej woj­ny ko­labo­rowa­li in­sty­tuc­jo­nal­nie z Niem­co-faszys­ta­mi al­bo z So­wieta­mi w tym i Żydzi. Wychodzi na­wet że współpra­ca Żydów, była nie tyl­ko pow­szechna ale da­leka od norm ok­reślających dla Po­laka god­ność człowieka . Co tu dużo mówić zhańbi­li się prze­raźli­wie.
Dla Pol­ski woj­na nie skończyła się wraz z czter­dzies­tym piątym ro­kiem i mieliśmy dal­szą część ha­nieb­nych czynów na­rodów Euro­py . W An­glii , USA lub Fran­cji ale naj­bar­dziej przyk­ra była de­fila­da w Lon­dy­nie bez Po­laków. Co do na­rodu Żydow­skiego to ko­labo­rował całą gębą z So­wieta­mi i ak­tywnie uczes­tniczył w mor­dach na Pol­kach. Eli­ta Pol­ska zos­tała wytępiona a jej miej­sce zajęli przechrzcze­ni Żydzi , Ros­ja­nie oraz Po­lacy z mar­gi­nesu.
Su­mując – Żydzi ko­labo­rowa­li z obo­ma oku­pan­ta­mi przyczy­niając się do mor­do­wania włas­ne­go na­rodu jak i Po­laków . Ich działania miały wy­miar an­ty­pol­ski oraz były niez­wykle bru­tal­ne. Pot­ra­fili mor­do­wać tych którzy po­maga­li Żydom a na­wet pro­wadzić obo­zy po­dob­ne do Oświęci­mia.
Pod­su­mowa­nie to może wy­dawać się pew­nym zas­kocze­niem , co zresztą nie dzi­wi bo dostęp do in­formac­ji w tym te­macie był og­ra­niczo­ny .Wys­tar­czy jed­nak trochę chęci i wy­nik wyjść mu­si ta­ki sam
Na ko­niec na­leży przy­pom­nieć bo niektórzy zaczy­nają mieć dziw­ne poczu­cie wi­ny . 
NIE MASZ W TEJ WOJ­NIE WIĘKSZE­GO NA­RODU JAK PO­LACY !!!
Amen

felieton
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2018, 18:57

Zdu­miewające ?
Nies­te­ty tak było , to wszys­tko co na­pisałem jest prawdą i to pow­szechnie znaną tyl­ko nie pod­su­mowaną i nie - ,,policzoną".
Przep­ro­wadzając ana­lizę nie może wyjść in­ny wy­nik jak ten w/w.
Jest [...] — czytaj całość

Ro­zaR tak Cię czy­tam i się zas­ta­nawiam czy cza­sem czy­tasz co na­pisałeś... Idąc Twoim to­kiem myśle­nia...kim jes­teś ? po­tom­kiem przechrzczo­nego Żyda, Ros­ja­nina ( choć wg mnie po­win­no być So­wieta) czy Po­laka z mar­gi­nesu ?
Ty jak się rozpędzisz to bu­ty in­nym spadają... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]