Naturalność. Pierwotny stan rzeczy i [...] – Izvsia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Izvsia — zgromadziliśmy 1 opinia.

Poradnik ZBycia #69

Naturalność.
Pier­wotny stan rzeczy i stworze­nia, które miały mieć ok­reślo­ny plan i cel na­dany przez Siłę Wyższą żądzącą naszym światem. Jeszcze za­nim po­jawiło się to co ma­my obec­nie, gdzieś w przes­trze­ni zais­tniała pier­wsza komórka z której to pow­stała cała buj­na wiz­ja na­tury, zwierząt i na końcu człowieka. Ten porządek zos­tał us­ta­lony w ok­reślo­nym ce­lu. Wszys­tko co nas otacza ma wyz­naczo­ny czas i miej­sce we wszechświecie, a nic nie dzieje się bez przyczyny.

To trochę jak w "oszu­kać przez­nacze­nie". Co­kol­wiek Cię otacza da­je Ci uk­rytą in­formację o wyb­ra­nym te­macie i choć nie jes­teśmy w sta­nie ogarnąć wszys­tkich znaków oraz pod­po­wie­dzi nie możemy w pełni wyk­luczyć, że ich nie ma. Jak zaczniemy "szerzej" pat­rzeć i zwra­cać na nie uwagę co­raz więcej ich dos­trzerze­my. Nau­czy­my się je od­czy­tywać i wy­korzys­ty­wać każdą na­darzającą się okazję. Każdy z nas co ja­kiś czas dos­ta­je szan­se, da­ry od lo­su, których tak często nie dos­trze­gamy, za­pomi­nając o swoim spełnieniu.

Nasz od­wie­czny plan porządku świata i stworze­nie naszej ra­sy ja­ko os­tatniej też ma swój powód. Zaw­sze po­win­niśmy pa­miętać o tym, że nas nie będzie bez te­go co nas otaczało od wieków. Człowiek pow­stał ja­ko do­pełnienie ideal­ne­go świata, który ma za za­danie chro­nić i wy­korzys­ty­wać do ogólne­go roz­wo­ju, a nie do wza­jem­ne­go wy­korzys­ty­wania i nad­mier­nej ek­spoatac­ji.

Nasz rozwój i ewo­luc­ja za­leżne są od wspólnej siły ut­worzo­nej wspólnie z otaczającą przy­rodą. Tyl­ko to może gwa­ran­to­wać nam od­po­wied­ni, zdro­wy dla wszys­tkiego i wszys­tkich porządek rzeczy, ja­ki był na sa­mym początku. Bez uda­wania, wy­korzys­ty­wania i niszcze­nia otaczającej nas ma­terii, a korzys­ta­nia z niej w zgodzie z jej pra­wami i wy­maga­niami. Nie osiągniemy te­go jed­nak jeśli od tych naj­mniej­szych, związa­nych tyl­ko z na­mi i naszym pry­wat­nym życiem spra­wach nie pos­ta­wimy w 100% na naturalność.

Pozdrawiam,
Za­jara­na Życiem =) 

felieton • 30 września 2015, 03:31

war­to pos­ta­wić na na­tural­ność, nap­rawde przy­ciąga, w tym szczęście - gorąco poz­dra­wiam - lu­bię jak piszesz. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]