Ostatnio wmawia się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 4 opinie.

Peleryna niewidka

Os­tatnio wma­wia się Nam , że za­winięte w szma­ty ciała no­worodków zni­kają. Ta­jem­nicą nagłaśniania ta­kich te­matów jest woj­na ideolo­giczna, a więc gra po­lityczna kosztem ludzkiego życia. Nie byłoby w tym nic dziw­ne­go gdy­by nie fakt, że pier­wsze skrzyp­ce gra obóz rządzący Kaczyńskiego - par­tia chrześci­jańsko-de­mok­ra­tyczna. Jak na iro­nię lo­su już na sa­mym wstępie swo­jego prog­ra­mu po­lityczne­go, od­wołują się do war­tości chrześci­jańskich. War­to przy­toczyć krótki frag­ment, by od­po­wie­dzieć so­bie na py­tanie co pot­ra­fi sta­wać się niewidzial­nym...
" Czer­piąc z uni­wer­salne­go nau­cza­nia Kościoła ka­tolic­kiego, za ak­sjo­mat myśle­nia i działania w spra­wach pub­licznych uz­na­jemy posza­nowa­nie god­ności każde­go człowieka i ochronę życia ludzkiego od sa­mego poczęcia. "
Niewidzial­nym sta­je się za­tem człowiek od poczęcia, które­mu zde­cydo­wano odeb­rać życie. Czy 500-set ju­daszo­wych sreb­rników sta­je się zapłatą za zdradę? Dzieci, które są przyszłością na­rodu nie są war­te tej ce­ny. Mało te­go, pe­lery­na niewid­ka z upływem cza­su tra­ci swo­je ma­giczne właści­wości...
Dro­ga krzyżowa i ten szmat dro­gi. I to berło Ma­ryi co echo gdzieś niesie : 

" Wołam do wszys­tkich ojców i ma­tek mo­jej Oj­czyz­ny i całego świata, do wszys­tkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie mat­ki ma pra­wo do życia! " 

felieton
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2018, 21:58

Fyrfle
" szacunek
1. «sto­sunek do osób lub rzeczy uważanych za war­tościowe i god­ne uz­na­nia» " 
Yestem
Po­wie­działbym, że... zain­spi­rowałeś mnie
Pozwól, że od­po­wie­dzią z mo­jej stro­ny będzie mój dzi­siej­szy tek­st :))
M
Świat pot­rze­buje ta­kich ko­biet!
Bra­wa na­leżą się To­bie,
dziękuję! 

Po­lity­cy, możni te­go świata, ko­biety po en­tej skro­ban­ce krzyczą, że dziec­ko w brzuchu ma­my to nie człowiek.
A ja, mat­ka py­tam, kiedy Twój syn, Two­ja córka stała się dla Ciebie człowiekiem? I kim [...] — czytaj całość

Trud­ny tek­st, ale trud­ny jest też po­ruszo­ny problem.
Poz­dra­wiam. :) 

Z całym sza­cun­kiem, ale nie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Póki każdy z nas [...]

dzisiaj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 08:02danioł do­dał no­wy tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 07:38fyrfle do­dał no­wy tek­st GDY ŻYCIEPIĘKNEM - Powrót [...]

dzisiaj, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 01:15NewPerson do­dał no­wy tek­st Utknęłam Między jawą A snem Wspom­nienia i [...]

wczoraj, 23:33Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

wczoraj, 23:27Trzykropek do­dał no­wy tek­st Ku pa­mięci Sta­nisława z [...]