Nie zapomnę do końca [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fyrfle Ton pastorałka

Nie za­pomnę do końca moich soc­ja­lis­tycznych dni piątko­wej roz­mo­wy z pa­nem Ka­zimie­rzem Ja­kubow­skim, kiedy snuł mi dwie his­to­ryj­ki, które od­cisnęły się na zaw­sze w je­go pa­mięci. Pier­wsza to, ta kiedy stojąc pod swym zakładem pra­cy i paląc pa­piero­sa przyglądał się ludziom wychodzącym z pob­liskiego kościoła. By­li tak nędznie ub­ra­ni, ta­cy zmęcze­ni i ta­cy og­romnie wierzący, że nie zauważyli, ze Bóg ich po­zos­ta­wił sa­mymi dla siebie, a ja do­dam od siebie, że Pan ich wychu­jał. Z te­go na­rodziła się w nim pas­to­rałka do której wysłucha­nia zap­raszam na You Tu­be. War­to wys­tu­kać Ka­zimierz Ja­kubow­ski- Pas­to­rałka i zat­rzy­mać sie na po­nad trzy mi­nuty. Dru­ga his­to­ria to ta, kiedy przyglądał się tak zwa­nemu pe­nero­wi, który grze­bał so­bie w śmieciach i wy­ciągnął z kon­te­nera dwie książki. Pier­wsza to Śpiew­nik Ma­rii Ko­nop­nickiej, a dru­ga to Nad Niem­nem Orzeszko­wej. Tak bar­dzo wy­cierał je z bru­du, a po­tem pie­czołowi­cie owinął w leżącą obok ko­lorową ga­zetę. W pew­nej chwi­li zauważył pa­na Ka­zimie­rza i spo­koj­nie po­wie­dział: - Bo wie pan, w moim do­mu książka była na równi z chle­bem. Pan Ka­zimierz za­dał so­bie za­raz to py­tanie: - No i kto tu jest pe­nerem? Te i in­ne opo­wieści człowieka, który już trochę widział i ma do po­wie­dze­nia już wkrótce ukażą się w for­mie książko­wej. Za ja­kiś czas war­to zadzwo­nić do na­mysłow­skiego ośrod­ka kul­tu­ry i za­pytać, no a na­wet mnie przez cy­taty za­haczyć.

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 grudnia 2012, 12:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń