Na takie zakończenie [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

PLANETA SINGLI 3(recenzja filmu)

Na ta­kie za­kończe­nie tej try­logii cze­kałem. Hu­mor po­za wszel­kie gra­nice pop­rawności obycza­jowej i re­ligij­nej, korzys­tający z do­rob­ku bur­leski, wes­ternu i tra­dyc­ji Pol­ski wiej­skiej. Zna­komi­te dialo­gi wy­rywające z widza głośny nie do pow­strzy­mania śmiech, ga­gi, hu­mor sy­tuacyj­ny i mi­miczny oraz jeszcze czer­piący z mis­ty­ki, no po pros­tu jest prześmie­sznie. Po­nad półto­rej godzi­ny mo­mentów ze śmie­chem do łez i burzącym fun­da­men­ty społeczne w po­zytyw­nym znacze­niu, bo na niektóre zmiany jest czas już najwyższy.

To nie jest film ka­tolic­ki. Na pew­no nie w ro­zumieniu Epis­ko­patu Naj­jaśniej­szej. Duża część ak­cji toczy się w kościele, a na­wet kon­fesjo­nałach, ale na pew­no w Gościu Nie­dziel­nym, gdy tra­fi już ta część na ek­ra­ny te­lewi­zorów, to poeta lek­tu­rowy na­pisze na czer­wo­no - odradzam.

Chcąc nie chcąc autorzy sce­nariu­sza, reżyserzy i ak­torzy roz­pra­wiają się z mi­tem sak­ra­men­tu małżeństwa, wier­ności po grób i poświęce­nia, które to tak mod­ne jest os­tatnio w księżych ka­zaniach. Może nie wprost, ale z treści fil­mu jas­no wy­nika, że małżeństwo na od­ległość, gdy mąż i żona są miesiąca­mi i la­tami od­da­leni, to ono nie ma sen­su i po­win­no być roz­wiąza­ne, bo jest cier­pieniem, a zmusza­nie do poświęce­nia, na­wet na­mawianie jest znęca­niem się psychicznym nad człowiekiem i tu­taj w kościele ka­tolic­kim pot­rzeb­ne są re­wolu­cyj­ne zmiany, bez­dysku­syj­nie rewolucyjne.

Cieszę się, że autorzy powróci­li do fa­lowa­nia nas­tro­jami widza, tak jak to było w pier­wszej części, a więc śmialiśmy się do łez, aby za­raz wzruszyć się do łez, a za­raz zda­waliśmy so­bie sprawę jak bar­dzo kon­tro­wer­syjny hu­mor nam po­dają autorzy i może w niektórych tra­dycyj­nych duszach pow­stała kon­ster­nacja, że na­wet nie wiem czy dwie dziewo­je nie wyszły z fil­mu. No bo jadą chłopa­ki równo w sce­nariu­szu i jeńców nie biorą. To nie ki­no oazo­we i pew­nie do­mini­kanin Ro­jek nie na tym fil­mie op­rze re­kolek­cje wielkopostne.

Ma­my przeświet­nych ope­ratorów fil­mo­wych. Film jest nakręco­ny cud­nie i ge­nial­nie zmon­to­wany, że tem­po jest re­wela­cyj­ne, a właści­wie żon­glo­wanie tym tem­pem i wple­cenie w nie cu­dow­ności krainy wiel­kich je­zior oraz ple­nerów wiej­skich, a ten drew­niany do­mek i mal­wy dookoła niego to maes­tria i kwin­te­sen­cja pol­skości. Coś wspa­niałego, wiel­ka rek­la­ma naszej swoj­skości i niech świat py­ta o pol­ski bimber!

Ge­nial­nie jest dob­ra­na mu­zyka do fil­mu, która jest in­tegralną częścią i na­daje at­mosferę ob­ra­zowi, pod­kręca go, a ścieżka dźwięko­wa to hi­ty. W sce­nach bur­lesko-wes­terno­wych, a jed­nocześnie od­dających ducha pol­skiego na­rodu jest mu­zyka po pros­tu nie oceniona.

Film jest mis­trzow­sko zag­ra­ny, a prze­ważnie wy­bit­nie. Według mnie og­romny prog­res uczy­niła Ag­nie­szka Więdłocha, która gra świet­nie, po­zos­ta­li ak­torzy to ek­stra­liga pol­skiego ak­tor­stwa, więc ma­my kon­cert na ek­ra­nie gry. No i rodzy­nek, czy­li pos­tać stworzo­na spec­jalnie pod Bo­gusława Lindę, którą ten od­tworzył wy­bit­nie, więc czap­ki z głów.

Ludzie idźcie do ki­na, bo war­to. Tak się daw­no nie uśmiałem. To nie jest ki­no pe­dago­giczne w ro­zumieniu tra­dycyj­nym, że auto­ryte­ty i tak da­lej, to jest ki­no z życia ja­kim jest nap­rawdę, więc za­kończę też praw­dzi­wie, tak jak ja zrozumiałem.

Ko­biety pot­rze­bują od mężczyzn emoc­ji, pot­rze­bują białej suk­ni na ślu­bie, słod­kich, wzruszających przy­siąg, na­wet sak­ra­mentów , a mężczyźni po pros­tu chcą od ko­biet lo­da.

felieton
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2019, 14:00

Jeszcze raz to­bie po­lecę. Idź:) 

Może się wybiorę.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]