Kiedyśmedialnewazelin kiodzaoranej miedzy [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Babciny przepis z pominięciem interpunkcji na powidła przedwyborcze

Kiedyś me­dial­ne wa­zelin ki od zaora­nej mie­dzy z ro­gacizną
skrzętnie no­towały kto w cza­sie wy­borów ma czel­ność za ko­tarą siedzieć
tyl­ko po aby w kon­sekwen­cji móc za­siąść w za­mian pos­połu
ja­ko zasłużeni kro­nikarze pośliz­go­wi czer­wo­ni na stołeczku wójta tudzież wo­jewo­dy
mocą gra­foma­ni z góry wy­kalig­ra­fowa­nej na pot­rze­by kil­ku­nas­tu ka­den­cji ciągu ku­moter­stwa w prog­ra­mie Fi­bonac­ciego
te­raz po­lityczna pop­rawność jest wska­zana w zamian
przy współudziale tzw jałowe­go do­rad­cy pro­ducen­ta wib­ra­tora
który jedną ręką ry­mowan­ki wier­szo klet­ki śledzi za­kuli­sowo
aby so­bie zas­karbić ra­zem z wyt­ryska­mi u wy­bor­cy pa­na wzwody
jed­nocześnie na wzór czu­jek w czar­nej sto­pie nieopo­dal koszar w Bie­szcza­dach mu­si trzy­mać wespół zespół wieniec dożyn­ko­wy z drwa­lem roz­pa­sanym ręką drugą

przed am­boną myśliw­ską
na ro­gu Woj­skiego
pod Te­limeną w do­tac­ji
na zwi­sie przy pod­wiązce
je­go

felieton • 13 września 2017, 16:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:27carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem