Jak statystyki wskazują i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 15 opinii.

Smok(g)? nie pochodzi z Krakowa

Jak sta­tys­ty­ki wska­zują i os­tatnie do­niesienia: bar­dzo głośno zro­bilo sie wokół smo­gu, ale ludzie zaw­sze pa­lili by­le czym bo ta­ka oto pol­ska na­tura. Z za­cieka­wieniem i z roz­ba­wieniem słyszę jak urzędni­cy i zresztą chy­ba wszys­cy strasznie narze­kaja na mie­szkańców o dzi­wo oko­lic słynących z naj­większej liczby sta­tys­tycznie osób uczeszcza­jacych na Mszę Św. Naj­wiecej po­wołań, od­no­towu­je się włas­nie na te­renach smo­go za­jetych. Zas­ta­nawia mnie fakt nie ty­le przyczy­nowo skut­ko­wy co ogólnej śle­poty na oczy­wis­ty fakt po­wiela­ny z po­kole­nia na po­kole­nie pseudo Niemców -Po­laków co to raczej z niemiec­kim porządkiem nie ma nic wspólne­go. Niemiec nie wrzu­ci nic do pieca bo mogłoby to je­mu zaszkodzić. Dba o swoją rasę jak je­go przod­ko­wie. Tyl­ko Po­lak za­gorzały w wie­rze, której nie ro­zumie może po­sunąć się do ta­kiej deg­ra­dac­ji po­wiet­rza, bo słowo deg­ra­dac­ja* w kościele nie pa­da. Oso­biście znam jed­ne­go pseudo ka­toli­ka, który nie omie­szka wyt­knąć nie do końca jas­nej orien­tacji po­litycznej swo­jemu blis­kmu krew­ne­mu, bo prze­cież to co on wyz­na­je jest po­nad wyz­na­niami. Nie ma świętszej i bar­dziej porządnej in­sty­tuc­ji jak Kościół i to tam spędza co nie­dzielę i święta czas na pop­ra­wianiu sprzączki u wyjściowe­go płasza, jak i na­dyma­nie się i wychy­lanie by cza­sem go ktoś nie niezauważył, by po­tem unosząc ka­pelusz kłaniać się sąsiadom wy­malo­wanym w róż ko­bietom współspraw­com zbioro­wego zat­ru­wania po­wiet­rza. Od po­koleń na Śląsku pry­mat wiodą kul­to­we pra­wa, których jak nie będziesz przes­trze­gał to oj­ciec mówi: won*. Normą jest sprza­tać wokół do­mos­twa. Jak to Ślązak nie może mieć bajzlu, ma­rasu, szpei bo kto to widzioł. Zas­ta­nawiaja się bis­ku­pi jak mają pomóc roz­wiazy­wać ogólnos­połeczny prob­lem za­nie­czyszcze­nia po­wiet­rza na Ślas­ku a szczególnie w re­jonach Ryb­ni­ka, Wodzisławia, Tychów, Bielska.
Oso­biście każde­mu z nich /bis­ku­pom/ wręczyłabym lupę i klepkę, żeby się stuknęli w głowy i przyj­rze­li swoim wier­nym. Wpa­janie o bo­leści, krwa­wej śmier­ci męczeństwie już nie ro­bią wrażenia. Sta­tys­tyczny Wiesiek spod Ryb­ni­ka idzie do kościoła i już tam myśli co by tu do pieca wrzu­cić by dzieciaki ciepło miały, by przy tym nic nie zapłacić bo prze­cież oszczędność to na­rodo­wa du­ma Śla­zaka. I tak łazi po cha­siokach, sznu­pie, wy­ciago by­le co a po­tem do pieca ładu­je i myśli se : "jo to mom łeb, a nie przyz­nom się ni­komu co by in­ni tak faj­nie nie mieli, a po co?"
Tak to od dziada pradziada Śla­zok zro­bi jak będzie chcioł bo ta­ko na­rodo­wo jest tra­dyc­ja. A bis­ku­pi niech so­bie tam piszą te swo­je lis­ty, no oni też coś muszą ro­bić, pra? "Tyl­ko niech się nikt nie mie­szo do chałupy, bo to co w chałupie tam mo po­zos­tać a co po­za nią to już in­ksza baj­ka powiadom"

/zat­rwożona ob­serwa­tor­ka głupo­ty ludzkiej/

felieton
zebrał 6 fiszek • 17 lutego 2017, 10:04

no, fajnie 

Fak­tycznie, nie pochodzę z Kra­kowa, ale jest mi blis­ki. ;)
Dob­rze os­tatnio piszesz.
Poz­dra­wiam. :)) 

dok­ladnie - koniec 

Na pew­no byłem , na­wet sios­tra Szy­mona , o iro­nio pa­radok­su nie je­den raz tak twier­dziła , np ze yes­tem kom­pu­terem , przy czym Two­ja lej­di  [...] — czytaj całość

Prze­lewaństwo. Na po­hybel luk­rze i wa­riac­twu.

Odtwórz  

Zaw­sze byłeś in­ny od wszys­tkich. Nic mi nie um­knie wiem wszys­tko o twoich wyskokach 

Da­ruj so­bie , to sy­nalek TWO­JEGO KOT­KA '' wieki in­forma­tyk po­winien pójść za krat­ki sie­dzieć z a to ze wy­nosi pouf­ne da­ne z sy­temu  [...] — czytaj całość

Na­taliia coś coś ci sie­dzi na ra­mieniu i nie jest to kotek 

co ta two­ja kur ***** a na­dal mi karze dokładać do waszej za­bawy '' głupi tchórzu z ROZ­TOCZA'' A MNIE USIŁUJE WY­KOŃCZYĆ TYL­KO dla­tego ze [...] — czytaj całość

Tak to prwda mys­le­nie tu i te­zaz * 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:13Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Miłość to sztu­ka mówienia - [...]

wczoraj, 22:35Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

wczoraj, 22:34Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st ROZWIĄZANIE

wczoraj, 22:05Yankes do­dał no­wy tek­st Religia to nie opium [...]

wczoraj, 21:56Raspberry do­dał no­wy tek­st Bądź szczęśli­wa nie dla­tego, [...]

wczoraj, 21:55Raspberry sko­men­to­wał tek­st Czasem by poczuć się [...]

wczoraj, 21:39szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:36RozaR do­dał no­wy tek­st Alfie

wczoraj, 21:27nikt73 do­dał no­wy tek­st Będę tak długo aż [...]

wczoraj, 21:25RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem