17 lipca 2019 roku, godz. 6:59  1,9°C

Abonament

Ja­ko ciem­nogrodzianin, nie wyob­rażam so­bie, aby ja­kiś któś przychodził mi do do­mu i py­tał mnie - czy płacisz wasze­ci abo­nament ra­diowo - te­lewi­zyj­ny? Toż po­wie­działabym jak kla­syk pat­riotyz­mu - spin­ko­laj dziady­go, czy - czy von ciuro sys­te­mu! A żeby śmiał mi dać za to sztra­fa! Toż os­karżyłbym go, jak cwa­niac­two na­kazu­je, że na­ruszył mi mir do­mowy i fi­nito. Ja­kieś skiero­wanie spra­wy nie płace­nia do sądu? Ja­kiś man­dat w skrzyn­ce poczto­wej? Toż os­karżyłbym dziada, że wrzu­cając pa­pier do skrzyn­ki poczto­wej spo­wodo­wał wstrząs o si­le 7 w ska­li i zniszczył dom trzęsieniem ziemi. Puścił bym go w skar­petkach. Ba! Bez. Do mnie z abo­namen­tem?! Do mnie, który jest pat­riotą i rzu­ca na tacę!? Który no­sił na głowie orła z ko­roną i bez oraz dos­tał oz­nakę z wi­zerun­kiem Le­nina o radziec­kiego ka­pita­na przed przetwórnią owo­cowo - warzywną za zaśpiewa­nie pieśni o tu­manach nad riekoj! ! !

A ta frajerencja w Euro­pie w stu pro­cen­tach płacą abo­nament. Nie panimaju, ani nie ro­zumiem! Nie ma, że Bo­no, czy Szi­ned O Co­nor - oni płacą ! Jak Euro­pa ma nie za­ginąć, jak oni, na­wet ta­cy wiel­cy, nie mają pra­wa i uczci­wości w gdzieś !

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa fyrfle, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.