Film nakręcony został przez [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

ENKLAWA - recenzja filmu

Film nakręco­ny zos­tał przez Go­rana Ra­dowa­nowi­ca już w 2015 ro­ku, ale do­piero te­raz tra­fił do pol­skich kin. Nie wiem dlacze­go tak się stało? Może dla­tego, że u nas za rządów Plat­formy Oby­watel­skiej obo­wiązy­wała pop­rawność po­lityczna,a film jest kom­plet­nie sprzeczny z wizją kon­flik­tu na Bałka­nach ja­ka płynie do nas z Bruk­se­li, jest sprzeczny z wizją Euro­py jak obo­wiązy­wała do­tychczas w pol­skiej kul­turze i środ­kach ma­sowe­go prze­kazu. Do­piero za rządów Pra­wa i Spra­wied­li­wości ktoś się opa­miętał i zro­zumiał, że ob­raz ten jest ar­cydziełem i obo­wiązko­wo po­winien go zo­baczyć pol­ski widz, zwłaszcza, że jest chrześci­jani­nem.

Film po­kazu­je właści­wie tra­giczny los Serbów, którzy po­zos­ta­li po os­tatniej woj­nie bałkańskiej w Ko­sowie, a więc w krainie, która oder­wała się od Ser­bii i ogłosiła niepod­ległość, a de fac­to stała się częścią nies­te­ty mu­zułmańskiej Al­ba­nii i stało się to przy akom­pa­niamen­cie tęczo­wej Bruk­se­li i bez­wolnych rządów euro­pej­skich sku­pionych pod jarzmem Unii Euro­pej­skiej. Tyl­ko Ros­ja­nie zacho­wali się jak na chrześci­jan i ludzi naród mądry przys­tało. Tyl­ko oni twar­do pro­tes­to­wali prze­ciw mu­zułmańskiemu blitz kriegowi.

Ja ten film oglądałem już ze dwa miesiące te­mu, ale ut­kwił on mi szczególnie w pa­mięci i wie­działem, że wcześniej czy później do niego powrócę, że na­piszę te zda­nia i ten tek­st. Win­ny jes­tem to twórcom i chrześci­jaństwu oraz ciem­ne­mu lu­dowi Euro­py Zachod­niej i pol­skim en­tuzjas­tom Tur­cji czy Al­ba­ni w UE oraz wy­bor­com PO, No­woczes­nej i KOD. Film jest py­taniem - cze­mu Euro­po za­mieniasz piękno wol­ności i chrześci­jaństwa i wy­ciągasz bur­ki z szafy?

Jest wiele sym­bo­li moim zda­nie w tym fil­mie. Pier­wszy to wy­sadzo­na cer­kiew i dzwon­ni­ca bez dzwo­nu. Dla mnie ale­goria upad­ku całego chrześci­jaństwa w Euro­pie wszys­tkich wyz­nań. Sym­bol spa­lenia nauki Chrys­tu­sa, a w za­mian zap­rze­dania się pieniądzo­wi, zbocze­niom, po­lity­ce, wy­godzie i chci­wości. W to miej­sce wchodzi oczy­wiście Ba­bilon tęczo­wości, wielo­kul­tu­rowości, he­doniz­mu, po­gar­dy dla dru­giego człowieka, brak sza­cun­ku dla rodzi­ny, pra­cy. Brak poczu­cia mi­syj­ności przez kapłanów, po­lityków, nau­czy­cieli, służb strzegących bez­pie­czeństwa i nau­czy­cieli. Wkra­da się to­tal­na chęć użycia i pa­nowa­nia przez wyżywa­nie się na dru­gim człowieku.

Raz treścią fil­mu jest mu­zułmańskie we­sele, a raz pog­rzeb w rodzi­nie ser­bskiej. To ko­lej­ny moim zda­niem sym­bol. Od­chodzi na naszych oczach Euro­pa Chrześci­jańska, a rodzi się Ka­lifat Wszecheuro­pej­ski Zjed­noczo­nych Mu­zułmanów i po­woli obej­mu­je on ziemię ka­tolic­kie czy pro­tes­tan­ckie. Tyl­ko Ros­ja bro­ni praw­dy i oczy­wiście Wik­tor Or­ban oraz Ja­rosław Kaczyński w Pol­sce. W Euro­pie Cen­tral­nej i Zachod­niej już tyl­ko te dwa kra­je są en­kla­wami nor­malności, sta­nu który jest wol­nością i miłością.

Jest tam też ta­ka sce­na pe­rełka jak niemiec­ka fon­kcjo­nariu­szka KFOR na­mawia Ser­ba do wpi­sania się na al­bańską od­mianę vol­kslis­ty. To oczy­wis­ty sym­bol te­go czym jest przywództwo niemiec­kie w Unii Euro­pej­skiej i do cze­go pro­wadzą rządy kan­clerz An­ge­li Mer­kel. Dob­ro­wolną mu­zułmaani­zację Niem­cy nam pro­ponują. Ta sce­na uświada­mia ja­kim bo­gac­twem dla Po­laków i Pol­ski jest mi­mo wszys­tko Oj­ciec Ta­deusz Rydzyk i, Ra­dio Ma­ryja, Te­lewiz­ja Trwam i w ogóle kościół ka­tolic­ki oraz to, że wszys­cy sku­piamy się pod je­go prze­wodem w swoj­skości, w chrześci­jaństwie, wol­ności i szczęściu - trze­ba to jas­no i uczci­wie głosić wbrew...

I os­tatni sym­bol ja­ki chcę przy­toczyć, który chcę żeby do­tarł do łepe­tyn wo­jujących fe­minis­tek zwłaszcza. Sce­na ślu­bu i wreszcie mu­zułmańskiej no­cy poślub­nej, gdzie pan­na młoda prze­cud­nej uro­dy i przek­ształtna ko­bieta, a pan młody, to kur­du­pel, ja­kieś 145 cen­ty­metrów. Sym­bol cho­rego sys­te­mu państw, w których de fac­to wszys­tko opiera się na Ko­ranie. Męski szo­winis­tyczny, cham­ski, bru­tal­ny, ciem­ny świat opar­ty o po­niżenie i prze­moc wo­bec in­nych, a jak in­nych nie ma to gnębi się ko­biety. Film krzyczy do nas - czy te­go chcesz Po­laku? Czy te­go chcesz dum­ny Niem­cu? Czy te­go chcesz Kalwinie?

Film po­kazu­je, że tych światów nie da się po­godzić przez bez­myślność Mu­zułmanów i dok­trynę is­la­mu, która każe niewo­lić niewier­nych. Jest wpraw­dzie próba za­pale­nia is­kry w tu­nelu, że ni­by młde po­kole­nie, nie znające woj­ny, ale każdy myślący wie, że is­lam zab­ra­nia ta­kich kon­taktów, których ce­lem jest równość, wol­ność i braterstwo.

ENKLAWA
Reżyse­ria Go­ran Radowanowic
Sce­nariusz Go­ran Radowanowic
Pro­duk­cja Ser­bia Niemcy
Występują:
Fi­lip Subaric
De­nis Muric
Ne­boj­sa Glogowac
Ani­ca Dobra
Miod­rag Krivokapic

Radzie­cho­wy 13.10.2017r. Mi­rosław 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2017, 08:03

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Masakra_w_Srebrenicy
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Masakra_w_Raczaku
Niena­wiść rodzi niena­wiść i tak w kółko 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu