14 listopada 2022 roku, godz. 9:26
 14 listopada 2020 roku, godz. 14:10
 2 maja 2020 roku, godz. 22:36