Życie nadzieją wcale nie [...] – Raspberry

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Raspberry — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nadzieja

Życie nadzieją wca­le nie jest ta­kie ba­nal­ne. Wszys­cy mają prze­cież nadzieję. Nadzieję na lep­szy czas. Wszys­cy, na­wet naj­większy pe­symis­ta miał kiedyś nadzieję. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to jes­teś stra­cony. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to znaczy że jes­teś skończo­ny. Zaw­sze w coś wie­rzysz. Zaw­sze na coś cze­kasz. Na­wet gdy wszys­tko jest prze­ciw­ko to­bie. Zaw­sze myślisz, że kiedyś może wszys­tko się ułoży. Na­wet cza­sem ro­bimy to zu­pełnie nieświado­mie. Sa­ma myśl o tym, że może się kiedyś wszys­tko poukłada jest nadzieją. Na­wet jeśli przes­ta­jesz wie­rzyć. Nadzieja umiera os­tatnia. Kiedyś myślałam, że bez sen­su mieć nadzieję na coś, co być może nig­dy się nie wy­darzy. Z cza­sem sa­ma się na tym złapałam, że wciąż mam nadzieję na lep­sze jut­ro. Choćby się wszys­tko wa­liło to i tak gdzieś z tyłu głowy myślisz, że to mi­nie i przyj­dzie coś dob­re­go. Nie wol­no na­wet tra­cić nadziei. Nie wol­no jej ni­komu od­bierać. Do os­tatnich chwil będziesz upar­cie wie­rzyć, że jeszcze przyj­dzie lep­szy czas. I choć bym miała um­rzeć z tą złudną nadzieją. Naj­pierw umrę ja, do­piero później mo­ja nadzieja. Ta­ka jest ko­lej rzeczy.

A.

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 21:55

Dziękuję :)
Miłego dnia! :) 

Na umiera­nie przyj­dzie po­ra, ale te­raz czas na­rodzin...
Nadziei.
Ładne.
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]